Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 60 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 1 mars 1985 nr 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Til innholdsfortegnelse

1 innledning og bakgrunn

Kommunal- og arbeidsdepartementet legger frem forslag til endringer i valgloven av 1 mars 1985 nr 3. Forslaget gjelder endring av bestemmelsene i forbindelse med prøving av stortingsvalg. Denne delen av forslaget får ikke betydning for fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Forslaget omhandler også noen problemstillinger i forbindelse med godkjenning av forhåndsstemmegivninger og opptelling av stemmesedler som vedrører alle tre valgene.

En vesentlig del av kontrollen av forberedelsen og gjennomføringen, herunder valgoppgjøret, av stortingsvalg utføres av Stortinget selv. Dette er et omfattende arbeid som må utføres på relativt kort tid.

Stortingets presidentskap har henvendt seg til Statsministerens kontor med et forslag om at fylkesvalgstyrene og Kommunal- og arbeidsdepartementet tillegges enkelte forberedende arbeidsoppgaver i forbindelse med Stortingets fullmaktsprøving. Presidentskapet gjorde oppmerksom på at dette krever endringer i valgloven og anmodet Regjeringen om å ta forslaget under overveielse med sikte på at endringene kan tre i kraft ved stortingsvalget i 1997. Henvendelsen fra Presidentskapet var vedlagt et notat utarbeidet av Stortingets kontor.

Departementet mottok henvendelsen mot slutten av høringsperioden for utkastet om innføring av poststemmegivning. For å unngå å måtte utsette fremleggelsen av odelstingsproposisjonen om poststemmegivningen, valgte departementet å fremme to proposisjoner om endringer i valgloven i samme sesjonen.

Forslaget ble sendt ut på høring 17 februar 1997. Høringsinstansene var følgende:

 • departementene

 • Sametinget

 • fylkesmennene

 • fylkeskommunenekommunene

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Statens postselskap

 • Statistisk sentralbyrå

 • de registrerte politiske partiene

 • datasentraler og IT-selskaper som er engasjert i valgarbeid og dets utvikling

 • Norges markedsanalyseforening

 • Norsk Presseforbund

 • NTB

Tilsammen har 88 høringsinstanser avgitt uttalelse. Av disse er

18 departementer eller departementsavdelinger,

6 fylkesmenn,

9 fylkeskommuner,

44 kommuner og

11 ulike organisasjoner.

66 høringsinstanser støtter høringsforslaget i sin helhet eller har ingen merknader. Av de 22 som har merknader, gir en del lovtekniske merknader uten at det gis uttrykk for uenighet når det gjelder prinsippene i høringsforslaget.

Etter innføringen av poststemmegivning ved lov av 10 januar 1997 vil all forhåndsstemmegivning innenriks være poststemmegivning. Fordi forhåndsstemmer avgitt utenriks ikke er poststemmer, vil det allikevel i de sammenhenger der man omtaler både innenriks og utenriks forhåndsstemmegivning fremdeles være nødvendig å bruke fellesbegrepet «forhåndsstemmegivning». I denne proposisjonen, som i andre sammenhenger, vil man derfor se brukt både begrepet «poststemmegivning» og «forhåndsstemmegivning».

Til toppen
Til dokumentets forside