Ot.prp. nr. 62 (2007-2008)

Om lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud land m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen fremmer Justis- og politidepartementet forslag om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud land m.m. (heretter kalt bilandsloven). Formålet med endringen er å få en klar hjemmel for i forskrift å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser vedrørende ansvarsregler etter miljøprotokollen til Antarktistraktaten.

Lovendringsforslaget har sin direkte foranledning i at ansvarsvedlegget til miljøprotokollen til Antarktistraktaten ble fremforhandlet under ATCM (Antarctic Treaty Consultative Meeting) XXVIII i Stockholm i juni 2005 og vedtatt etter konsensus fra traktatpartene.

Ansvarsvedleggets bestemmelser skal implementeres av Miljøverndepartementet i forskrift 5. mai 1995 nr. 408 om vern av miljøet i Antarktis. Denne forskriften er hjemlet i bilandsloven § 7 som gir Kongen adgang til å gi «nærmere regler til utfylling og gjennomføring av [...] mellomfolkelig overenskomst og anbefalinger og bestemmelser som Norge har sluttet seg til.»

Ansvarsvedlegget innebærer blant annet at det kan pålegges plikter for private rettssubjekter. Slike plikter er blant annet av økonomisk art, for eksempel gjennom ansvar for å bekoste tiltak i krisesituasjoner, og for at det legges til rette for en tvungen forsikringsordning. Det anses derfor hensiktsmessig å endre bilandsloven § 7 ved at det tilføyes en bestemmelse som klart hjemler adgang til å pålegge slike plikter. Justisdepartementet vil foreslå at bestemmelsen formuleres som en fullmaktsbestemmelse, slik at den også kan gi hjemmel for fremtidige forskrifter etter hvert som det oppnås folkerettslig enighet om mer omfattende ansvarsregler i Antarktis.

Proposisjonen foreslår også at «bilandsloven» innføres som offisiell korttittel. «Bilandsloven» vil dermed stå i parentes, slik at man ved henvisning til loven kan benytte denne korttittelen uten nærmere forklaring.

Til toppen
Til dokumentets forside