Ot.prp. nr. 65 (2001-2002)

Om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (bortfall av funksjonsbetegnelser på domstolene m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold og formål

I denne proposisjonen fremmes det forslag til lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. Kapittel 2 omhandler bortfall av funksjonsbetegnelser for førsteinstansdomstolene, mens kapittel 3 gjelder endringer i domstolloven om personellsikkerhet i domstolene.

Kapittel 2 omfatter en rekke endringer av lovteknisk art. Det foreslås at ordningen med funksjonsbetegnelser (skifterett, namsrett, vergemålsrett, forhørsrett og skjønnsrett) på førsteinstansdomstolene bortfaller. Endringene innebærer ingen endringer av realiteten, verken når det gjelder prosessform, materielle regler eller rettens sammensetning m.v. Det at førsteinstansdomstolene opptrer under forskjellige betegnelser når de behandler ulike sakstyper, virker forvirrende for folk flest. Funksjonsbetegnelsene er etter departementets oppfatning unødvendige. Domstolene bør hete det samme uten hensyn til hva slags sak de behandler. Denne delen av proposisjonen er en oppfølging av St.meld. nr. 23 (2000-2001) og Innst. S. nr. 242 (2000-2001).

I kapittel 3 i proposisjonen foreslås det visse endringer i domstolloven vedrørende personellsikkerhet i domstolene. Endringene er en nødvendig følge av at sikkerhetsloven av 20. mars 1998 nr. 10 og forskrift om personellsikkerhet av 29. juni 2001 nr. 722 trådte i kraft 1. juli 2001. Forholdet mellom dagens forskrift om autorisasjon av fagdommere og lekdommere i saker hvor det legges frem sikkerhetsgraderte dokumenter mm av 4. desember 1987 og forskrift om personellsikkerhet må klargjøres for å unngå tolkningstvil. Det er derfor behov for å supplere forskrift om personellsikkerhet med et kapittel med særbestemmelser for domstolene. På denne måten samles alle bestemmelser om personellsikkerhet, og forskrift om autorisasjon av fagdommere og lekdommere kan oppheves. Dette gjør det imidlertid nødvendig med enkelte endringer i domstolloven.

Forslaget til endring av lov om rettsgebyr § 8 annet ledd gjelder oppretting av en inkurie, og er bare kommentert i de spesielle merknadene til endringen.

Til toppen
Til dokumentets forside