Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 65 (2008-2009)

Om lov om endringer i brann- og eksplosjonsvern­loven og el-tilsynsloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og politidepartementet (JD) legger med dette frem forslag om endringer i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Lovendringsforslagene består hovedsakelig av en presisering og tydeliggjøring av dagens rettstilstand. Dette skal blant annet sikre tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for forskrifter som nå er gjenstand for revisjon, herunder forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke). Lovendringsforslagene har også til formål å rette opp et par inkurier som oppsto under forrige lovredigering i 2002, hvor lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk og lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern mv, ble slått sammen til brann- og eksplosjonsvern­loven slik den foreligger i dag, jf. Ot.prp nr. 28 (2001-2002). I tillegg fremmes noen nye forslag, herunder å utvide lovens virkeområde til også å omfatte «reaksjonsfarlig stoff», hjemmel for kommunene til å gi lokale forskrifter for oppskyting av fyrverkeri, samt en ny bestemmelse om statlig tilsyn med kommunesektoren (brannvesen) til­passet det nye kapittel 10 A i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Forslagene antas ikke å få store økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for staten eller for private aktører.

Til toppen
Til dokumentets forside