Ot.prp. nr. 70 (2005-2006)

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Barne- og likestillingsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon. Endringene gjelder utvidelse av fedrekvoten med en uke til seks uker med virkning for fødsler eller omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2006. Utvidelsen av fedrekvoten innebærer en forlengelse av den samlede stønadsperioden for fødsels- og adopsjonspenger. Forslaget om å utvide fedrekvoten ble tatt inn i St.prp. nr. 1 (2005-2006). Stortinget sluttet seg til forslaget under budsjettbehandlingen jf. B.innst. S nr. 2 (2005-2006). Denne odelstingsproposisjonen inneholder de nødvendige lovendringene for gjennomføring av utvidelsen av fedrekvoten.

Departementet viser for øvrig til lov 21. april 2006 nr. 10 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, som bl.a. gir en gjennomgående omredigering av folketrygdloven kapittel 14. Det vises til Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) jf. Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) og Innst. O. nr. 34 (2005-2006). Endringsloven trer i kraft 1. januar 2007. På bakgrunn av at utvidelsen av fedrekvoten skal gjelde med virkning for fødsler og omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2006, foreslås endringer både i gjeldende folketrygdlov kapittel 14 og i endringsloven.

Til toppen
Til dokumentets forside