Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 72 (2000-2001)

Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett

Til innholdsfortegnelse

5 Merknad til bestemmelsen

Departementet viser til at enkelte samarbeidende tjenester som har vært kontaktet av Innsynsutvalget, på prinsipielt grunnlag har gitt uttrykk for at de ikke under noen omstendigheter vil tillate at opplysninger som kan tilbakeføres til egen tjeneste frigis. Alle henvendelser vil følgelig bli besvart ut fra denne prinsipielle grunnholdning. I slike tilfeller legger departementet til grunn at henvendelser i nye enkeltsaker fra Innsynsutvalget vil bli møtt med samme reaksjon, og at utvalget derfor ikke bør rette henvendelser til den aktuelle samarbeidende tjeneste i eventuelle nye saker.

Departementet har i bestemmelsen i § 2 første ledd, siste punktum forutsatt at det ikke gis innsyn i dokument eller opplysning i dokument fra vedkommende samarbeidende tjeneste før skriftlig samtykke er innhentet fra denne. I forbindelse med at slikt samtykke eventuelt gis, legger departementet til grunn at den aktuelle samarbeidende tjeneste kan sette de betingelser den selv anser nødvendig for en frigivelse. Dette innebærer for eksempel at kun deler av dokumentet tillates frigitt eller at opplysninger strykes eller anonymiseres.

Det forutsettes at vedkommende samarbeidende tjeneste selv foretar en avgradering av det aktuelle dokument eller opplysning som fremkommer i dette. Bestemmelsen i § 2 første ledd, siste punktum er følgelig et særskilt unntak fra den generelle hovedregelen i loven § 8 fjerde ledd, om at behandlingsorganet selv kan foreta avgradering av dokumenter det gis innsyn i.

Til toppen
Til dokumentets forside