Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 75 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

1.1 Hovedtrekkene i forslaget

Departementet foreslår at det blir opprettet en generelt utformet hjemmel for forsøk i kapittel 1 i lov om universiteter og høgskoler. Forslaget er utarbeidet etter samme mal som hjemmelen i § 1-4 i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Med en slik hjemmel, vil institusjonene kunne søke departementet om dispensasjon fra loven, eller forskriftene gitt i medhold av loven, dersom dette er nødvendig for å gjennomføre ulike forsøksordninger av organisatorisk eller pedagogisk art.

Videre foreslår departementet at § 39, som omhandler adgangsregulering, blir endret slik at myndighet til å fastsette adgangsregulering for universitetene blir lagt til Kongen. Dette skal skje i tråd med retningslinjer som er forelagt Stortinget, men ikke nødvendigvis årlig. Dette er i tråd med det generelle prinsipp om at Stortinget bør fastlegge mer overordnede prinsipper, mens mer spesifikke og detaljerte beslutninger bør fattes på et annet nivå, i tråd med Stortingets forutsetninger.

Det bør etter departementets syn også foretas en endring av lovens bestemmelse om enerett til bruk av visse stillingstitler. Slik loven i dag er utformet kan ikke statlige institusjoner som ikke går inn under loven gis rett til å bruke vernede titler. En slik rett kan imidlertid gis til private institusjoner. Departementet foreslår å endre loven, slik at statlige institusjoner som ikke går inn under lov om universiteter og høgskoler, og som kan dokumentere nødvendige faglige kvalifikasjoner, kan søke departementet om løyve til bruk av slik tittel.

Det er etter departementets syn også behov for å opprette en lovhjemmel for departementet til å gi bevilling til statsautoriserte translatører, og gi nærmere retningslinjer om vilkårene knyttet til slik bevilling. Bakgrunnen for forslaget er først og fremst behovet for å formalisere departementets hjemmelsgrunnlag i forbindelse med fastsetting av nærmere regler om vilkårene knyttet til slik bevilling.

1.2 Bakgrunn for forslaget om lovendringer

I Budsjett-innst. S. Nr. 12 (1998-99) fremmet Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen følgende forslag: «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om en lovhjemmel om forsøksvirksomhet i lov om universiteter og høgskoler». Forslaget ble vedtatt av Stortinget i budsjettet for 1999. Komiteen ser det som ønskelig å gi de universitetene og høgskolene som ønsker det større frihet til å organisere seg selv og prøve ut nye styringsordninger. I tråd med dette fremmer departementet nå forslag om en ny hjemmel for forsøk i lov om universiteter og høgskoler.

Den nye loven om universiteter og høgskoler trådte i kraft 1. januar 1996. I tiden etter lovens ikrafttredelse er det fremkommet behov for nye bestemmelser og endringer i enkelte bestemmelser. Departementet mener at det er ønskelig med en endring av lovens § 39 som omhandler spørsmålet om adgangsregulering. Det er videre behov for å justere § 57 om enerett til bruk av visse stillingstitler, og det er behov for å fastsette en lovhjemmel om bevilling som statsautorisert translatør.

Til toppen
Til dokumentets forside