Ot.prp. nr. 81 (2002-2003)

Om lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven

Til innholdsfortegnelse

9 Straff

9.1 Gjeldende rett

Etter valutareguleringsloven § 10 første ledd straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, eller den som lar være å rette seg etter pålegg gitt med hjemmel i slik bestemmelse, med bøter eller fengsel opptil 2 år eller begge deler. Det er samme straff for medvirkning og forsøk, jf. tredje ledd. Reglene i paragrafen gjelder også for handling som innlending gjør i utlandet, jf. fjerde ledd. Overtredelsen regnes som forseelse, jf. femte ledd. Straffebestemmelsen er i dag aktuell for brudd på regler om autorisasjon som valutabank mv. (punkt 6.6 og 6.7), valutaposisjonsgrenser (punkt 6.3) og opplysningsplikt (punkt 8.1).

Etter penge- og kredittreguleringsloven § 18 straffes med bøter, den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til å overtre bestemmelser gitt i eller i medhold av § 11 (oppgaveplikt for finansinstitusjoner om virksomheten og hvordan den er finansiert), § 13 (oppgaveplikt for finansinstitusjoner om rentesatser), § 14 (renteregulering) og § 15 (emisjonskontroll). Straffebestemmelsen er i dag aktuell for brudd på oppgaveplikter (punkt 8.1) og reglene i emisjonsforskriften (punkt 5.6).

9.2 Høringsnotatet

I høringsnotatet fra 1996 står det om den foreslåtte straffebestemmelsen:

«Etter valutareguleringsloven § 10 og penge- og kredittreguleringsloven § 18 kan brudd på opplysningsplikten straffes ved simpel uaktsomhet, mens statistikkloven § 5-1 stiller krav om forsett. Overtredelse av ny § 27 i sentralbankloven bør også kunne sanksjoneres med straff. Opplysninger innkrevet med hjemmel i sentralbankloven § 27 skal nyttes til viktige kontroll- og tilsynsformål, bl.a. ved bekjempelse av hvitvasking av penger. Overtredelse av sentralbankloven § 27 kan derfor få alvorligere konsekvenser enn brudd på statistikklovens bestemmelser om opplysningsplikt. Samtidig antar departementet at det er de mer alvorlige brudd på opplysningsplikten det er aktuelt å straffe. En foreslår derfor at overtredelse kan straffes med bøter når det foreligger forsett eller grov uaktsomhet. Det bør også videreføres at overtredelse av reglene [om reservekrav, valutavirksomhet, avgift på omsetning av valuta og beredskapsbestemmelsen] kan straffes.»

I høringsnotatet fra 1996 ble det etter dette forelått bøtestraff for forsettlige eller uaktsomme brudd på §§ 22a (reservekrav), 28 (valutavirksomhet), 29 (avgift på omsetning av valuta) og 30 (beredskapsbestemmelse). Disse straffebestemmelsene innebærer en videreføring av straffebestemmelsene i valutareguleringsloven § 10 og penge- og kredittreguleringsloven § 18. Etter valutareguleringsloven § 10 er strafferammen bøter eller fengsel opptil 2 år. Etter forslaget videreføres bare bøtestraffen. Det ble videre foreslått bøtestraff for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av de foreslåtte reglene om opplysningsplikt mv. i sentralbankloven ny § 27.

9.3 Høringsinstansenes merknader

Økokrim går i høringsrunden 1996-97 inn for en strengere straffebestemmelse enn foreslått i høringsnotatet, og uttaler:

«Forslaget til straffebestemmelse i ny § 32 i sentralbankloven, innebærer en vesentlig reduksjon i strafferamme for overtredelse av opplysningsplikten i forhold til valutareguleringsloven § 10, fra inntil 2 års fengselsstraff til bøtestraff alene. Dette vil medføre at foreldelsesfristen forkortes fra 5 til 2 år, jf strl. § 67. ØKOKRIM antar likevel at en viss reduksjon i straffenivået for denne type overtredelse må anses som rimelig, men mener at strafferammen bør ligge på samme nivå som for overtredelse av opplysningsplikten i finansieringsvirksomhetsloven § 2-17.

Etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 plikter finansinstitusjoner, herunder Norges Bank, å rapportere til ØKOKRIM ved mistanke om transaksjon med tilknytning til utbytte av straffbar handling som kan medføre fengsel i minst 6 måneder. Bestemmelsen er en naturlig forlengelse av opplysningsplikten overfor Norges Bank som iflg. høringsnotatet vil bli hjemlet i sentralbankloven, jf. notatets kap 6. Iht. finansieringsvirksomhetsloven § 5-1 er strafferammen bøter eller under særlig skjerpende omstendigheter fengsel i inntil 1 år. ØKOKRIM har vanskelig for å se at det er rimelig grunn til at finansieringsvirksomhetsloven § 5-1 og ny § 32 i sentralbankloven inneholder forskjellig strafferamme for overtredelse av opplysningsplikten.

På denne bakgrunn foreslår ØKOKRIM at strafferammen i ny § 32 i sentralbankloven, settes til bøter eller under særlige skjerpende omstendigheter fengsel inntil 1 år.»

Justisdepartementet uttaler i forbindelse med forslaget til straffebestemmelse i høringsnotatet fra 1996:

«Når man tar i betraktning de konsekvenser som brudd på de i § 32 nevnte bestemmelser kan få, kan det synes uheldig å fjerne alternativet med fengsel inntil 2 år. Dette gjelder for opplysningsplikten ikke minst i kampen mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, men også for de øvrige bestemmelser. Det er med dagens samfunns- og kriminalitetsutvikling ikke naturlig å se mildere på slike overtredelser nå enn tidligere. Alternativet med fengselstraff foreslås opprettholdt.»

Ingen andre høringsinstanser hadde merknader til forslaget til straffebestemmelse i høringsnotatet fra 1996.

9.4 Departementets vurderinger

Økokrim og Justisdepartementet har i sine høringsuttalelser pekt på forhold som kan tale for å fastsette en strengere straffebestemmelse enn foreslått i høringsnotatet. Begge nevner spesielt kampen mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Uttalelsene referer til plikt til å gi opplysninger og til reguleringen av valutavirksomhet.

Departementet viser til at det er besluttet å legge om rapporteringen om egne og kunders valutaforhold. Departementet legger i den forbindelse opp til å komme tilbake med et forslag om et eget lovgrunnlag for denne rapporteringen. Det vises til omtalen av dette i punkt 8.1.4. Ut fra det foreslår departementet kun bøtestraff for overtredelse av vedtak om opplysningsplikt i medhold av den foreslåtte bestemmelsen i sentralbankloven § 27. Det foreslås at både forsettlig og uaktsom overtredelse skal kunne straffes.

Departementet foreslår i proposisjonen her å videreføre regulering av valutavirksomhet i finansieringsvirksomhetsloven, jf. omtalen i punktene 6.6.4 og 6.7.4. Overtredelse av de foreslåtte bestemmelsene vil etter finansieringsvirksomhetsloven § 5-1 kunne straffes med bøter eller, under særlig skjerpende omstendigheter, fengsel inntil ett år.

Det foreslås at overtredelse av vedtak gitt med hjemmel i den foreslåtte bestemmelsen i sentralbankloven § 28 om adgang til å innføre beredskapstiltak ved kapitalbevegelser til og fra utlandet som kan føre til store problemer med betalingsbalansen eller vesentlige forstyrrelser i kapitalmarkedene, skal kunne straffes med bøter eller, under særlig skjerpende omstendigheter, fengsel inntil ett år. Beredskapsbestemmelsen er omtalt i kapittel 7.

Departementet foreslår etter dette at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser eller vedtak i medhold av beredskapsbestemmelsen i § 28 skal kunne straffes med bøter eller under særlig skjerpende omstendigheter med fengsel inntil ett år. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser eller vedtak i medhold av § 27 om opplysningsplikt skal kunne straffes med bøter. Straffebestemmelsene skal etter forslaget ikke komme til anvendelse dersom forholdet rammes av strengere straffebud.

Til dokumentets forside