Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 83 (2008-2009)

Om lov om endringer i helsepersonelloven— (opphevelse av adgangen til å delegere spesialistgodkjenningsmyndighet til private yrkesorganisasjoner)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette fram forslag om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). I proposisjonen foreslår departementet å endre helsepersonelloven § 53 slik at Helsedirektoratets adgang til å delegere godkjenningsmyndighet til private yrkesorganisasjoner når det gjelder offentlig spesialistgodkjenning av helsepersonell, opphører.

Hensikten med lovendringsforslaget er å sørge for at myndighetsutøvelse på dette feltet tydeliggjøres og legges til offentlige helsemyndigheter, der staten har en overordnet styring av administrativ, økonomisk, samfunnsmessig og helsefaglig art. Dette er også i samsvar med ordningen i de andre nordiske landene.

Til toppen
Til dokumentets forside