Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 95 (1998-99)

Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover

Til innhaldsliste

4 Økonomiske og administrative konsekvensar

Framlegget til lovendringar vil ikkje ha vesentlege økonomiske eller administrative verknader for Skipsregistra eller andre offentlege styresmakter. Dei endringane det er gjort framlegg om, vil heller ikkje få økonomiske konsekvensar for private personar.

Lovutkastet har vore lagt fram for Lovavdelinga i Justisdepartementet til lovteknisk gjennomgang.

Til toppen
Til forsida av dokumentet