Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 95 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen gjer departementet framlegg om å oppheva ei føresegn i lov om Norsk språkråd om å støtta opp under utviklingstendensar som på lengre sikt fører målformene nærmare saman, den såkalla tilnærmingsparagrafen.

I St.meld. nr. 9 (2001-2002) Målbruk i offentleg teneste heitte det at departementet raskt ville koma tilbake til Stortinget med framlegg om å oppheva den nemnde føresegna. Meldinga vart behandla i Stortinget 9. april 2002, og det kom ingen innvendingar mot framlegget om å oppheva tilnærmingsføresegna, jf. Innst. S. nr. 109 (2001-2002).

Til toppen
Til forsida av dokumentet