Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Payaxept AS

Vi viser til søknad av 12. november 2014 om unntak fra kravet om bosted i aksjeloven § 6-11, slik at daglig leder og enestyre i Payaxept AS kan være bosatt i en stat som ikke er part i EØS-avtalen.

Departementet har kommet til at søknaden ikke kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om søknaden
Selskapet søker om at eneeier Joar Tøkje, som er norsk statsborger bosatt på Filippinene, kan være daglig leder og enestyre i Payaxept AS. Varamedlemmet til styret, Nils Roar Tøkje, er norsk statsborger bosatt i Norge. Søker er også eneeier og daglig leder i selskapene Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS, som fikk innvilget unntak fra bostedskravet i  aksjeloven § 6-11 i vedtak av Nærings- og fiskeridepartementet av 22. mai 2014. Søker ber om at denne søknaden sees i sammenheng med det nevnte vedtaket.

Søker oppgir at selskapet skal drive bank og betalingsløsninger. Payaxept AS er 100 prosent eid av Joar Tøkje. Selskapet ble stiftet 8. november 2014 og venter på avgjørelsen av denne søknaden før selskapet kan bli registrert i Brønnøysundregistrene.

I og med at selskapet ble stiftet i november i år, er det ikke omsetning å rapportere. Planen er at selskapet skal ta over banktransaksjoner og elektroniske tjenester som per i dag går gjennom Tøkje Solutions AS.

Det opplyses i søknaden at daglig leder er norsk statsborger med adresse i Norge. Søker oppgir at han vil tilbringe like mye tid i Norge som på Filippinene. Videre fremheves det at hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon ikke vil være noe problem for ansatte, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, ettersom styrets varamedlem er en norsk statsborger bosatt i Norge.

Søker viser til at bakgrunnen for at han har adresse på Filippinene er for å ivareta interessene til selskapene Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS, som utvikler og administrerer software derfra. 

Søker ber om at det innvilges unntak fra kravet om bosted i aksjeloven § 6-11 i 5 år fra vedtaksdato, eller frem til fristdato for Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS når dispensasjon utløper 22. mai 2016.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfelle. Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret. Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Departementets vurdering
Filippinene er ikke omfattet av EØS-avtalen, og det er derfor nødvendig å vurdere unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at daglig leder skal tilbringe halvparten av arbeidstiden sin her i landet. Varamedlemmet til styret er dessuten tilgjengelig i Norge og kan virke som et nødvendig kontaktpunkt for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet. Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at tilgjengelighetshensynet anses som oppfylt i denne saken.

Spørsmålet er så om jurisdiksjonshensynet taler for å gi dispensasjon. Norsk domstolsavgjørelse kan ikke automatisk gjøres gjeldende på Filippinene, ettersom Norge og Filippinene ikke har noen avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Dersom selskapet eventuelt skal stilles til ansvar etter aksjeloven eller annen lovgivning, må derfor sak føres for en domstol på Filippinene.

Søker har vist til departementets vedtak av 22. mai 2014 angående unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS (vår referanse 14/5100).  Den omsøkte sammensetning av daglig leder og enestyre er identisk i begge de ovennevnte selskapene og i Payaxept AS. Dette taler i utgangspunktet for at også Payaxept AS kunne innvilges unntak fra bostedskravet. Etter departementets syn står likevel Payaxept AS i en noe annen stilling enn de ovennevnte selskapene.

Det fremstår som noe uklart for departementet om, og i eventuelt i hvilken grad, selskapet skal drive virksomhet i Norge. Det er oppgitt at selskapet skal ha forretningskontor på Bekkjarvik i Norge. Videre er det i søknaden og stiftelsesdokumentet som var vedlagt den, opplyst at selskapet skal drive ”bank og betalingsløsninger”. Departementet vil for orden skyld bemerke at det kreves konsesjon for å drive slik virksomhet i Norge, jf. lov av 6. oktober 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 1-4. Selskapet ble videre stiftet 8. november 2014, selskapets økonomi og virksomhetens omfang er det derfor vanskelig å si noe om på det nåværende tidspunkt. I et slikt tilfelle vil det være særlig viktig å sikre at de som må forholde seg til selskapet har tilstrekkelig adgang til å kunne gjøre en eventuell dom om f. eks et erstatningskrav, gjeldende mot selskapet.

Et av hovedformålene bak bostedskravet er nettopp muligheten til få fullbyrdet krav mot selskaper. Siden norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) på Filippinene, medfører det faktum at både daglig leder og enestyre er bosatt på Filippinene, at styret og daglig leder i denne saken ikke tilstrekkelig kan holdes ansvarlig for eventuelle krav mot selskapet. Når departementet i dette tilfellet har kommet til at jurisdiksjonshensynet ikke er tilstrekkelig ivaretatt, har departementet vektlagt at norske dommer ikke anerkjennes på Filippinene, og kan dermed ikke fullbyrdes der.

Det faktum at selskapets varamedlem er norsk statsborger bosatt i Norge kan etter departementets vurdering ikke tillegges vekt. Departementet anser ordningen med varamedlemmer i første rekke som en praktisk ordning for at selskaper skal kunne sikre et vedtaksført styre også når styrets faste medlemmer ikke har anledning til å møte. Bostedskravet må imidlertid fortsatt oppfylles for hver av gruppene isolert. Det innebærer at vararepresentanters bosted ikke kan telle med når bostedskravet for styret skal vurderes, og vice versa. Fordi varamedlemmer bare under spesielle forutsetninger kan stilles til ansvar for selskapets disposisjoner, har departementet kommet til at jurisdiksjon for styret ikke blir påvirket av varamedlemmets bosted. Dersom det norske varamedlemmet i dette tilfellet isteden var et fast styremedlem i selskapet, ville jurisdiksjonshensynet etter departementets vurdering vært tilstrekkelig ivaretatt.

På denne bakgrunn har departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder og enestyre i aksjeloven § 6-11 første ledd ikke er oppfylt. Departementet har lagt særlig vekt på at norske domstoler ikke har jurisdiksjon på Filippinene og på arten av virksomheten selskapet skal drive.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet avslår søknad om dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Nærings- og fiskeridepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.