Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2021

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2021, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop. 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (Samleproposisjon høsten 2021)

Oktober

Proposisjon om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) og enkelte andre lover – regulering av pensjoner

Desember

Barne- og familiedepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop. 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

November

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Statsbudsjettet 2022 – FINs fagproposisjon

Oktober

Statsbudsjettet 2022 – Gul bok

Oktober

Nysaldering statsbudsjettet 2021

Desember

2. Prop. L

 

Ny lov om låneformidling

Desember

3. Prop. LS

 

Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll 2022

Oktober

Endringer i finansforetaksloven om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Desember

Endringer i finansforetaksloven om krav for pensjonskasser

Desember

4. Meld. St

 

Nasjonalbudsjettet 2022

Oktober

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop. 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Forsvarsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Forslag til endring i forsvarsloven – styrking av erstatningsvernet til vernepliktige

Desember

Helse- og omsorgsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop. 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) 20. juni 2014 nr. 42 (nasjonale e-helseløsninger mv.)

Oktober

Endringer i legemiddelloven og apotekloven

November

3. Prop. LS

 

Ny lov om legemidler til dyr mv.

Oktober

Endringer i genteknologiloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/1381 mv. 

November

Justis- og beredskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer

Oktober

Endringer i utlendingsloven - Visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av asylsøkere

November

Endringer i politiloven og straffeprosessloven

November

Endringer i Lov om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven)

Desember

Endringer i utlendingsloven – oppholdstillatelse pga. subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Desember

Endringer i utlendingsloven – alternativer til internering

Desember

Endringer i passloven, ID-kortloven og utlendingsloven

Desember

3. Prop. LS

 

Ratifikasjon av avtale, endringer i utlendingsloven – gjennomføring av tilleggsprotokoll til Norges tilknytningsavtale til Dublinsamarbeidet og rettshåndhevende myndigheters tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac-registeret

Oktober

4. Meld. St

 

Sikring av nasjonalt eierskap og kontroll over strategisk viktige bedrifter, naturressurser, infrastrukturer og teknologier

Desember

Klima- og miljødepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop. 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og miljødepartementet

November

2. Prop. L  

Lov om endring av genteknologiloven

Desember

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop 1 S for budsjettterminen 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

November

Kulturdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

November

4. Meld. St

 

Kunstnermelding

Desember

Kunnskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop. 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

November

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet

November

Nærings- og fiskeridepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop. 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 734/2013 og forordning (EU) 2015/1589 og inngåelse av avtale om endring av avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA)

November

2. Prop. L  

Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen)

November

Olje- og energidepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop. 1 S for budsjetterminen 2022

Oktober

Endringar i statsbudsjettet for 2021 under Olje- og energidepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i havenergilova

November

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop 1 S for budsjettåret 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet

November

Kvinnheradspakken

Desember

E134 Oslofjordforbindelsen

Desember

Utenriksdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop 1 S for budsjetterminen 2021

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Utenriksdepartementet

November