Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2021

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget høstsesjonen 2021, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet

November

2. Prop. L

 

Proposisjon om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) og enkelte andre lover – regulering av pensjoner

Desember

Barne- og familiedepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

November

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Nysaldering statsbudsjettet 2021

Desember

2. Prop. L

 

Ny lov om låneformidling

Desember

3. Prop. LS

 

Endringer i finansforetaksloven om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Desember

Endringer i finansforetaksloven om krav for pensjonskasser

Desember

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Forsvarsdepartementet

November

Helse- og omsorgsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Tiltak for å styrke legemiddelberedskapen utenfor krise

Desember

Justis- og beredskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.)

November

Klima- og miljødepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og miljødepartementet

November

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

November

Kulturdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i film- og videogramlova (Oppheving av plikt til å merke og registrere videogram og gebyr for registrering)

Desember

Kunnskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

November

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet

November

Nærings- og fiskeridepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

2. Prop. L

 

Endring i mineralloven (teknisk rettelse)

November

Olje- og energidepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i statsbudsjettet for 2021 under Olje- og energidepartementet

November

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet

November

Kvinnheradspakken

Desember

Utenriksdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Utenriksdepartementet

November