Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2019

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2019, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Pensjonar frå statskassa

April

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

April

 

Endringer i arbeidsmiljøloven - varsling

April

 

Lov om endringer i folketrygden (eksportforbud av barnetilleggene i inntektssikringsordningene)

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Årsmelding for 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

April

 

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven og diskrimineringsombudsloven (aktivitets- og redegjørelsesplikt og lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering)

April

 

Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti for pakkereiser)

April

 

Endringer i folketrygdloven (foreldrepenger til foreldre med premature barn)

April

 

Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndledere og tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret)

April

 

Endringer i markedsføringsloven m.fl. (gjennomføring av forordning om samarbeid mellom forbrukermyndigheter)

Juni

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

Mai

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Fordelingsmeldingen

Februar

 

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Mars

 

Statsrekneskapen 2018

April

 

Finansmarkedsmeldingen 2019

April

 

Statens pensjonsfond 2019

April

 

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Mai

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Salg av statens aksjer i AIM Norway AS

Februar

 

Investeringer i forsvarssektoren

Mars

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Mai

 

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Folkehelsemeldingen

Mars

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i straffegjennomføringsloven

Februar

 

Endringer i offentleglova

Februar

 

Endringer i politiloven – tidsubegrenset bevæpning i avgrensede områder hvor punktbevæpning vil være aktuelt.

Mars

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringer i forskjellige lover (Brexit uten avtale)

Februar

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Prop. S kommuneproposisjonen 2020

Mai

 

Prop. S (2018-2019) Endringar i statsbudsjettet

2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.)

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Prop. L om endringer i kommuneloven

Mars

 

Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet

Juni

 

Prop. L om endringer i finnmarksloven

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Meld. St. om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Mai

 

Melding til Stortinget – Datatilsynet og Personvernnemndas årsmelding 2018

Juni

 

Meld. St. om framtidens Distrikts-Norge

Juni

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Mars

 

Endringer i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Stortingsmelding om mediestøtten

Mars

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i statsborgerloven mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap

April

 

Endringer i universitets- og høgskoleloven og fagskoleloven

April

 

Endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven

April

 

Endringer i introduksjonsloven

Juni

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Prop XX S Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen)

April

 

Prop XX S Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksavtalen)

Mai

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Prop. XX L (2018-2019) – Endringer i reindriftsloven

Mars

 

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018

Mars

 

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018

April

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)

Februar

 

Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen)

Mars

 

Endringer i aksjelovene og i enkelte andre lover

April

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Lov om endringer i Konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon til ny nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker

Februar

 

Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Helsenæringsmeldingen

Mars

 

Melding om Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018

Mars

 

Stortingsmelding om effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser

April

 

Melding om sjøsikkerhet og kystberedskap

Juni

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov om posttjenester (postloven)

Mars

 

Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon

April

 

Endringer i havne- og farvannsloven (17. april 2009 nr. 19)

April

 

Endringer i veglova (21. juni 1963, nr. 23) m.fl.

April

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Lov om infrastruktur for alternative drivstoffer

Mai

 

 

 

 

 

Statsministerens kontor

 

 

4. Meld. St.

 

 

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018

Februar

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av håndhevingsdirektivet

Januar

 

Avtale om borgernes rettigheter dersom Storbritannia trer ut av EU og EØS uten utmeldingsavtale

Februar

 

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt.

Mars

 

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018

Mars

 

Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesesituasjoner

Mars

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen

April

 

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018

April

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/844 om tiltak for å hindre hvitvasking

Juni

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Storbritannias uttreden fra EU – gjennomføring av overgangsperioden

Februar

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Meld. St. om digitalisering i utviklingspolitikken

Juni

 

Stortingsmelding om Norges rolle i det multilaterale systemet

Juni