Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2014

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014

Mai

 

 

 

 

Pensjonar frå statskassa

Mai

 

 

 

 

Årsmelding 2013 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Stans i utbetaling av offentlige ytelser og underholdsbidrag når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet

Februar

 

 

 

 

Tilpasning i folketrygdens regler som følge av ny uføretrygd

April

 

 

 

 

Tilpasninger i samordningsloven som følge av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon

April

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kap. 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon

Februar

 

 

 

 

Lov om angrerett

April

 

 

 

 

Endring i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Juni

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Mai

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Statsrekneskapen 2013

April

 

 

 

 

Finansmarknadsmeldinga 2013

April

 

 

 

 

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

April

 

 

 

 

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Mai

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Investeringer i Forsvaret

Mai

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Mai

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Forslag til lov om rituell omskjæring av gutter

April

 

 

 

 

Endringer i alkoholloven

Mai

 

 

 

 

Endringer i alkoholloven

Mai

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven m.fl. (økt bruk av konfliktråd)

Mars

 

 

 

 

Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven mv.

Juni

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i forurensingsloven om ny bestemmelse i § 48a og om endringer for å skjerpe straffeivået for ulovlig avfallstransport

April

 

 

 

 

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven).

April

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Kommuneproposisjonen 2015

Mai

 

 

 

 

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2014 mv.

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i plan- og bygningsloven

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013

Juni

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) (gjennomføring av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter)

Mars

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (leksehjelp m.m.)

April

 

 

 

 

Endringer i privatskoleloven (innføring av dispensasjonshjemmel)

April

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Reindriftsavtalen

Mars

 

 

 

 

Jordbruksoppgjøret

Mai

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring av konsesjonsloven

Juni

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013

Juni

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

Mai

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia og Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia og Hercegovina, begge av 24. juni 2013

Februar

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport

Februar

 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon «Horisont 2020»

Mars

 

 

 

 

Samtykke til deltagelse i EUs program Erasmus + (2014-2020)

Mars

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv av 10. oktober 2013.

April

 

 

 

 

Samtykke til inngåelse av en avtale med EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøy med norsk, svensk og dansk flagg

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Noregs deltaking i den 68. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og videreførte sesjonar av den 67. generalforsamlinga i FN

April