Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2017

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2017, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Pensjoner fra statskassen

Mai

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i arbeidsmiljøloven (varslingsregler, regler om kveldsarbeid mv.)

April

 

Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerende stønad  til personer med kort botid i Norge (ny inntektssikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser)

April

 

Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (lovproposisjon med meldingsdel)

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

April

 

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Februar

 

 

 

 

Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)

Februar

 

 

 

 

Endringer i markedsføringsloven vedrørende innføring av dagligvareportal

Februar

 

 

 

 

Endringer i finansforetaksloven (registrering av gjeld)

April

 
     

Lov om likestilling og diskriminering

April

 

 

 

 

Lov om endringer i barnevernloven (kvalitets- og strukturreform)

April

 

 

 

 

Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

April

 

 

 

 

Håndhevingsapparatet etter markedsføringsloven

April

 

 

 

 

Håndhevingsapparatet etter diskrimineringsombudsloven

April

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Mai

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

Mars

 

Perspektivmeldingen 2017

Mars

 

Statsrekneskapen 2016

April

 

Finansmarkedsmeldingen 2016

April

 

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Mai

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Investeringar i Forsvaret

April

 

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap)

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg eller områder, og bunnforhold

April

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv.

Mars

 

Endringer i tobakksskadeloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.)

April

 

Endringer i transplantasjonsloven mv.

April

 

Endringar i pasient- og brukerettighetsloven, helsepersonelloven mv.

April

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i straffeloven

April

 

Endringer i bustadoppføringslova (evaluering av garantireglene)

April

 

Endringer i straffeprosessloven

Mai

 

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (økt grad av arbeidsretting m.m.)

Juni

 

Endringer i utlendingsloven (evaluering og videreføring av endringene i Prop. 16 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger))

Juni

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om klimamål (klimaloven)

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.

April

 

Melding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi

Juni

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Kommunestrukturen

April

 

Om regionreform

April

 

Kommuneproposisjonen 2018

Mai

 

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2017 mv.)

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Bustøtte – oppdaterte inntektsdata

Februar

 

Husbankloven – hjemler for å behandle  personopplysninger

Mars

 

Nye oppgaver til kommunene

April

 

Lov om statens ansatte m.m. (statsansatteloven)

April

 

Endringer i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (bestemmelser om konsekvensutredninger)

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Februar

 

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2016

Juni

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) – erstatter lov 12. mai 1960 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

April

 

Endringer i lov 12. april 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle tjenester (kringkastingsloven)

April

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø, oppstart av grunnskoleopplæring og dispensasjonshjemmel)

Januar

 

Endringer i opplæringsloven

Mars

 

Endringer i lov om barnehager (barnehageloven)

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Januar

 

Humanistisk forskning og utdanning i Norge

Mars

 

Kvalitetsutvikling i skolen

Mars

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Reindriftsavtalen

Mai

 

Jordbruksavtalen

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.

April

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Trygg håndtering av nasjonalt atomavfall – Finansiering og organisering

April

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Oppfølging av NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

April

 

Endringer i lov av 13. juni 1997 nr. 44 lov om aksjeselskaper (aksjeloven) – Innsyn i aksjeeierboken

Mai

 

Endringer i lov av 13. juni 1997 nr. 44 lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og  lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) – Finansiell bistand ved erverv av aksjer

Mai

 

Endringer i lov av 13. juni 1997 nr. 44 lov om aksjeselskaper (aksjeloven), lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) og lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) – Bostedskrav

Mai

 

Endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt)

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Om reiseliv

Februar

 

Tilbudsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten i fiskerinæringa

Februar

 

Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016

Mars

 

Om industriens rammevilkår

Mars

 

Noen fiskeri- og havbrukspolitiske spørsmål

April

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i energiloven og naturgassloven

April

 

Revisjon og forenklinger i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

April

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

4. Meld. St.

 

 

Virksomheten til Avinor AS

April

 

Nasjonal transportplan 2018-2029

April

 

 

 

 

Statsministerens kontor

 

 

4. Meld. St.

 

 

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016

Februar

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016

Januar

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker

Februar

 

Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner av 11. mai 2011 (CETS 210)

Februar

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2015/719/EU om endring av direktiv 96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet

Mars

 

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Filippinene

Mars

 

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Georgia

Mars

 

Samtykke til ratifikasjon av Montrealprotokollen (ev. Kigaliavtalen) av 15. oktober 2016 under Wien konvensjonen av 1985 for beskyttelse av ozonlaget.

Mars

 

Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015 (CETS 216)

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

April

 

Om hav i utenriks- og utviklingspolitikken

April

 

Felles ansvar for felles fremtid. En fremtidsrettet utviklingspolitikk i lys av bærekraftsmålene

April