Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard

Fastsatt ved kgl.res. 28. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 47 og § 59 siste ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).

Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre hvilke virkninger en virksomhet kan ha for sammenhengende villmark, landskap, flora, fauna og kulturminner. Forskriften skal sikre at slike virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen av et tiltak, ved vurderingen av om tiltaket er forsvarlig og eventuelt på hvilke vilkår det kan gjennomføres.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov