Politiske partier - regler og retningslinjer

Politiske partier - regelverk og retningslinjer

De administrative oppgavene i tilknytning til Lov om visse forhold vedrørende politiske partier (partiloven) er lagt til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og fylkesmennene. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon i tilknytning til kapittel 4 i loven.

For å forenkle den offentlige administrasjonen av ordningen, har Stortinget bestemt at kommunene og fylkeskommunene ikke lengre skal ha administrasjonsoppgaver i tilknytning til den statlige partistøtteordningen på kap. 1530. Utbetaling av statlig støtte til lokale og regionale partilag skal heretter skje direkte fra fylkesmennene. Fylkesmennene skal fra og med 2006 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

I tillegg er fylkesmennene tillagt en viktig oppgave med å føre register over alle partier og partilag/-ledd (inkludert fylkesungdomsorganisasjoner) på lokalt og regionalt nivå som søker om og mottar tilskudd etter §§ 12 og 13 i loven.
Aktuelt nå!
Statsbudsjettet 2007. Statlig støtte til registrerte politiske partier satser for utbetaling
Sjekk partienes gavesjekker (Pressemelding)
Rapportering av de politiske partienes inntekter
Brev til alle registrerte politiske partiers hovedorganisasjoner: Overgangsbestemmelser – Lov om visse forhold vedrørende politiske partier
Rundskriv 1/2006: Statsbudsjettet 2006. Statlig støtte til registrerte politiske partier – satser for utbetaling
Bevilgningsendringer for 2006 – Brev til fylkesmennene av 11.08.2006
Hurtigvalg

Partilovnemnda
www.partifinansiering.no
Partiloven - Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene
Forskrift om registrering av politiske partier