Høringssvar fra Trygg Trafikk

Høringsinnspill. Forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen mv.

Dato: 04.09.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til høring av 5.6. 2018 om ovennevnte.

Hovedbudskap

Uoppmerksomhet under kjøring er et voksende trafikksikkerhetsproblem i Norge. Trygg Trafikk er derfor fornøyd med at myndighetene ønsker å øke etterlevelsen av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring og støtter forslagene som er på høring. Boten bør imidlertid økes slik at det blir bedre samsvar med lovbruddets alvorlighetsgrad og foreslått prikkbelastning.  

 

Begrunnelse

Høringsnotatet inneholder en solid faglig begrunnelse for forslagene. Som her fremgår er oppmerksomhet og distraksjon årsaksfaktor til opptil en tredjedel av alvorlige ulykkene de senere år. Når bilfører ikke er oppmerksom på veien og trafikkbildet rundt seg, går man glipp av viktig informasjon om veimiljøet, andre trafikanter, eller begge deler. Kjører man f.eks. i 80 km/t og er uoppmerksom i 2 sekunder, har bilen beveget seg 44 meter. På den distansen kan det skje mye i trafikken.

Uoppmerksomhet hos bilfører kan skyldes mange forhold, som bruk av mobiltelefon, gps, radio, passasjerer som forstyrrer, inntak av mat og drikke mv. Årsakene til at slik atferd kan være trafikkfarlig handler dels om redusert fysisk evne til å håndtere bilen (motorisk kapasitet) og dels om redusert evne til å oppfatte, identifisere og forstå det man ser i trafikken (kognitiv kapasitet).

Vi vet at bruken av håndholdt mobiltelefon under kjøring er svært utbredt i Norge, til tross for forbudet mot dette. Mange rapporterer også at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken som følge av egen og/eller andres mobilbruk.

Eksisterende forskning peker tydelig mot økt ulykkesrisiko ved bruk av mobiltelefon under kjøring. Spesielt er det å se på, tekste og taste forbundet med ekstremt høy risiko. Videre viser forskning at prikkbelastningsordningen kan regnes som et effektivt trafikksikkerhetstiltak.

På denne bakgrunn støtter Trygg Trafikk forslaget om å innlemme forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon i prikkbelastningsordningen. Vi mener imidlertid at boten er for lav sett i forhold til lovbruddets alvorlighetsgrad og foreslått prikkbelastning, og anbefaler at denne økes.  

 

Samtidig vil vi bemerke at det sannsynligvis ikke er stor forskjell i ulykkesrisiko mellom bruk av håndholdt og håndfri mobiltelefon. Det er nok mer graden av uoppmerksomhet og redusert motorisk og kognitiv kapasistet som er avgjørende. Forbudet mot bruk av håndholdt mobitelefon under kjøring må derfor suppleres med informasjon til befolkningen om trafikkfarlige konsekvenser av uoppmerksomhet mer generelt. Statens vegvesens nye kampanje «Takk for oppmerskomheten» og Trygg Trafikks «Hold fokus-kampanje» (2015) er gode eksempler på dette. 

Trygg Trafikk støtter også forslaget om å erstatte «blankett» med «skjema» i forskrift av 29. juni 1990 nr. 490 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. En digitalisering av prosessen ved utstedelse av forenklet forelegg vil bidra til å sikre registrering av riktig antall prikker ved overtredelser ved at man sikrer at også tidligere prikker blir registrert i systemet.

 

Med vennlig hilsen

Trygg Trafikk 

 

Jan Johansen

Direktør                                                                    

Miriam Kvanvik  

Seniorrådgiver myndighetskontakt