Høringssvar fra Norsk Motorcykkel Union

Høringssvar fra NMCU

Dato: 06.07.2018

Svartype: Uten merknad

Vedr: Høring - Forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen - Tilrettelegging for prosessdigitalisering ved utstedelse av forenklet forelegg - forslag om endring i formkrav

 

Takk for mottatt høring.

 

NMCU har ingen innvendinger eller kommentar til endringene i forslag til endring i overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen.

 

For motorsyklistene representerer uoppmerksomme bilister en stor trafikkfare. Slik forslaget fremstår vil det føre til en strengere reaksjon enn hva lovverket tillater per i dag. NMCU mener dette vil virke mer preventivt og vi oppnår en reduksjon i aktiv bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

 

Vennlig hilsen

Norsk Motorcykkel Union

Geir Strand

Vedlegg