Produktforskriften

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter

Formålet med forskriften er å forebygge at enkelte skadelige stoff eller stoffblandinger medfører helseskade eller miljøforstyrrelse.

Bestemmelser om:

  • Regulerte stoff, stoffblandinger og produkter
  • Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)
  • Omsetningskrav for biodrivstoff og bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel
  • Persistente organiske miljøgifter (POPs)
  • Omsetningsrestriksjoner for giftige stoffer
  • Regulering av ozonreduserende stoffer
  • Regulering av fluorholdige stoffer
Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov