Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013 — Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3061, 3400–3490

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Justis- og beredskapsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2012–2013) statsbudsjettet for budsjettåret 2013 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 61, 400–491, 3061, 3400–3490

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

373 192 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

20 700 000

50

Norges forskningsråd

17 942 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

8 545 000

420 379 000

Sum Administrasjon

420 379 000

Rettsvesen

61

Høyesterett

01

Driftsutgifter

85 084 000

85 084 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

01

Driftsutgifter

1 704 309 000

21

Spesielle driftsutgifter

41 294 000

1 745 603 000

411

Domstoladministrasjonen

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 01

72 889 000

72 889 000

413

Jordskiftedomstolene

01

Driftsutgifter

214 252 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 979 000

223 231 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

01

Driftsutgifter

151 878 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 414 000

189 292 000

Sum Rettsvesen

2 316 099 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

01

Driftsutgifter

3 537 965 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 01

82 285 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 055 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

102 304 000

70

Tilskudd

23 719 000

3 769 328 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

01

Driftsutgifter

167 684 000

167 684 000

Sum Kriminalomsorg

3 937 012 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 01

10 372 686 000

21

Spesielle driftsutgifter

205 170 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

7 595 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

74 533 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak

5 160 000

70

Tilskudd

26 641 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 399 000

73

Tilskudd til EUs yttergrensefond

116 644 000

10 812 828 000

441

Oslo politidistrikt

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 01

2 059 343 000

2 059 343 000

442

Politihøgskolen

01

Driftsutgifter

545 688 000

545 688 000

445

Den høyere påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

150 130 000

150 130 000

446

Den militære påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

7 598 000

7 598 000

448

Grensekommissæren

01

Driftsutgifter

6 278 000

6 278 000

Sum Politi og påtalemyndighet

13 581 865 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Driftsutgifter

635 041 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 833 000

70

Overføringer til private

5 561 000

645 435 000

452

Sentral krisehåndtering

01

Driftsutgifter

14 304 000

14 304 000

455

Redningstjenesten

01

Driftsutgifter

864 143 000

21

Spesielle driftsutgifter

17 413 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

358 800 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

19 610 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

95 334 000

1 355 300 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

01

Driftsutgifter

339 746 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

895 137 000

1 234 883 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

3 249 922 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker

01

Driftsutgifter

39 369 000

39 369 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

01

Driftsutgifter

989 150 000

989 150 000

467

Norsk Lovtidend

01

Driftsutgifter

3 324 000

3 324 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

01

Driftsutgifter

14 903 000

14 903 000

469

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter

143 774 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 800 000

176 574 000

Sum Andre virksomheter

1 223 320 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter

6 438 000

70

Fri sakførsel

517 059 000

71

Fritt rettsråd

158 545 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

31 293 000

713 335 000

471

Statens erstatningsansvar

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

117 599 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

20 453 000

138 052 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

01

Driftsutgifter

45 641 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

388 902 000

434 543 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Driftsutgifter

39 414 000

39 414 000

474

Konfliktråd

01

Driftsutgifter

76 815 000

76 815 000

475

Bobehandling

01

Driftsutgifter

74 459 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 770 000

83 229 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 485 388 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

145 738 000

145 738 000

Sum Svalbardbudsjettet

145 738 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter

762 093 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

1 571 838 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

48 215 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres

7 218 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

246 394 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

452 807 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

17 462 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

134 661 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

6 741 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

13 568 000

3 260 997 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter

278 015 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

13 926 000

291 941 000

Sum Beskyttelse og innvandring

3 552 938 000

Sum departementets utgifter

29 912 661 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Diverse inntekter

93 000

02

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 098 000

1 191 000

3410

Rettsgebyr

01

Rettsgebyr

186 339 000

03

Diverse refusjoner

1 598 000

187 937 000

3413

Jordskiftedomstolene

01

Saks- og gebyrinntekter

14 668 000

02

Sideutgifter

9 064 000

23 732 000

3430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

02

Arbeidsdriftens inntekter

83 725 000

03

Andre inntekter

15 159 000

04

Tilskudd

2 068 000

100 952 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

03

Andre inntekter

673 000

673 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

01

Gebyr - pass og våpen

261 600 000

02

Refusjoner mv.

304 363 000

03

Salgsinntekter

63 373 000

04

Gebyr - vaktselskap

11 207 000

06

Gebyr - utlendingssaker

117 410 000

07

Gebyr - sivile gjøremål

670 021 000

1 427 974 000

3441

Oslo politidistrikt

02

Refusjoner

26 669 000

03

Salgsinntekter

224 000

05

Personalbarnehage

5 572 000

32 465 000

3442

Politihøgskolen

02

Diverse inntekter

11 975 000

03

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

16 000 000

27 975 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Gebyr

130 106 000

03

Diverse inntekter

23 130 000

153 236 000

3455

Redningstjenesten

01

Refusjoner

22 413 000

22 413 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

01

Brukerbetaling

75 709 000

02

Variable refusjoner

14 000 000

03

Faste refusjoner

6 850 000

96 559 000

3469

Vergemålsordningen

01

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 300 000

4 300 000

3470

Fri rettshjelp

01

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 450 000

3 450 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd

02

Refusjoner

2 406 000

2 406 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

122 136 000

02

Gebyr for nødvisum

120 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

13 432 000

04

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

772 156 000

05

Refusjonsinntekter

10 650 000

06

Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter

6 741 000

925 235 000

Sum departementets inntekter

3 010 503 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 01

  kap. 3061 post 03

  kap. 400 post 01

  kap. 3400 post 01

  kap. 410 post 01

  kap. 3410 post 03

  kap. 411 post 01

  kap. 3411 post 03

  kap. 413 post 01

  kap. 3413 post 01

  kap. 413 post 21

  kap. 3413 post 02

  kap. 430 post 01

  kap. 3430 postene 03 og 04

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 02

  kap. 432 post 01

  kap. 3432 post 03

  kap. 440 post 01

  kap. 3440 postene 02, 03, 04 og 06

  kap. 441 post 01

  kap. 3441 postene 02, 03 og 05

  kap. 442 post 01

  kap. 3442 post 02 og 03

  kap. 451 post 01

  kap. 3451 post 03 og 06

  kap. 455 post 01

  kap. 3455 post 01

  kap. 456 post 01

  kap. 3456 post 02

  kap. 456 post 45

  kap. 3456 post 02

  kap. 473 post 01

  kap. 3473 post 01

  kap. 474 post 01

  kap. 3474 post 02

  kap. 490 post 01

  kap. 3490 post 05

  kap. 491 post 01

  kap. 3491 post 01

 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

EFFEKT-programmet

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 12,1 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing under kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter og kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 01 Driftsutgifter.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

40 mill. kroner

V

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

490

Utlendingsdirektoratet

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

3 mill. kroner

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

50 mill. kroner

VI

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

Andre fullmakter

VII

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

 1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet

 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling

 3. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 4. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

VIII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan inngå avtaler om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger med varighet utover 2013. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2013, samtykker Stortinget i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger eller post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak.

X

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

Til toppen
Til dokumentets forside