Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3710–3750, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3710–3750, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

206 951 000

206 951 000

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter

217 150 000

70

Norsk Helsenett SF

97 517 000

314 667 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

36 402 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 539 000

39 941 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

56 783 000

70

Tilskudd, kan overføres

15 298 000

72 081 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

633 640 000

Folkehelse

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

01

Driftsutgifter

617 275 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

618 893 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 859 000

1 255 027 000

711

Ernæring og mattrygghet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

36 488 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

1 112 000

74

Skolefrukt, kan overføres

18 948 000

56 548 000

712

Bioteknologinemnda

01

Driftsutgifter

8 847 000

8 847 000

713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

01

Driftsutgifter

22 530 000

22 530 000

715

Statens strålevern

01

Driftsutgifter

77 715 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 332 000

113 047 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

01

Driftsutgifter

47 075 000

47 075 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter

86 875 000

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres

16 484 000

70

Andre tilskudd, kan overføres

113 605 000

216 964 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

84 391 000

60

Kommunetilskudd, kan overføres

6 672 000

70

Smittevern mv., kan overføres

19 093 000

73

Fysisk aktivitet, kan overføres

35 385 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

18 691 000

164 232 000

Sum Folkehelse

1 884 270 000

Helseforvaltning

720

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

1 040 644 000

21

Spesielle driftsutgifter

20 402 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

24 840 000

1 085 886 000

721

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

127 255 000

127 255 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

164 308 000

70

Advokatutgifter

34 056 000

71

Særskilte tilskudd

105 483 000

303 847 000

723

Pasientskadenemnda

01

Driftsutgifter

61 757 000

61 757 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

01

Driftsutgifter

37 692 000

37 692 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

182 294 000

182 294 000

726

Statens helsepersonellnemnd

01

Driftsutgifter

8 234 000

8 234 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

01

Driftsutgifter

3 244 000

3 244 000

729

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

59 691 000

59 691 000

Sum Helseforvaltning

1 869 900 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

9 202 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 72, 73, 74 og 75

630 705 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

497 000 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

49 942 055 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

17 567 979 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

13 264 224 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

11 783 643 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

17 344 415 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

3 404 908 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 083 160 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

549 559 000

82

Investeringslån, kan overføres

1 592 794 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

142 000 000

86

Driftskreditter

510 000 000

91

Opptrekksrenter for lån t.o.m. 2007, overslagsbevilgning

2 500 000

118 324 144 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

13 252 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

115 854 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

4 978 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

17 711 000

151 795 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter

39 650 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 916 000

70

Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 411 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

74 394 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

16 497 000

147 868 000

Sum Spesialisthelsetjenester

118 623 807 000

Legemidler

750

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

232 186 000

232 186 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 251 000

70

Tilskudd

62 908 000

75 159 000

Sum Legemidler

307 345 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

212 192 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

212 888 000

61

Vertskommuner

947 723 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

81 400 000

66

Brukerstyrt personlig assistanse

90 004 000

67

Utviklingstiltak

75 753 000

71

Frivillig arbeid mv.

24 839 000

72

Landsbystiftelsen

70 150 000

73

Særlige omsorgsbehov

21 497 000

75

Andre kompetansetiltak

9 418 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

14 117 000

1 759 981 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

30 196 000

50

Samisk helse

5 247 000

60

Forebyggende helsetjenester

62 113 000

61

Fengselshelsetjeneste

135 176 000

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732, post 70 og 76

419 108 000

63

Allmennlegetjenester

128 208 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

46 720 000

71

Frivillig arbeid mv.

6 373 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres

26 309 000

74

Stiftelsen Amathea

16 223 000

875 673 000

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

50 706 000

61

Kommunalt rusarbeid, kan overføres

104 068 000

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

176 013 000

72

Kompetansesentra mv.

94 092 000

424 879 000

764

Psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

75 802 000

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres

268 643 000

72

Utviklingstiltak, kan overføres

390 615 000

73

Vold og traumatisk stress, kan overføres

124 244 000

859 304 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

32 870 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

734 000

33 604 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

3 953 441 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

24 363 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

174 841 000

199 204 000

Sum Tannhelse

199 204 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

323 306 000

323 306 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

71 062 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

47 139 000

118 201 000

782

Helseregistre

21

Spesielle driftsutgifter

17 125 000

70

Tilskudd

36 005 000

53 130 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

29 467 000

61

Turnustjeneste

133 400 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

29 924 000

192 791 000

Sum Kunnskap og kompetanse

687 428 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 690 000 000

71

Psykologhjelp

239 000 000

72

Tannbehandling

2 000 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

694 000 000

4 623 000 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

4 623 000 000

Legehjelp, legemidler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

8 841 000 000

71

Legeerklæringer

6 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 890 000 000

10 737 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

3 990 200 000

71

Egenandelstak 2

166 000 000

4 156 200 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

304 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 222 400 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 796 000 000

72

Jordmorhjelp

52 000 000

73

Kiropraktorbehandling

143 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

103 000 000

6 620 400 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

10 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

330 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

140 000 000

480 000 000

Sum Legehjelp, legemidler mv.

21 993 600 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

235 000 000

235 000 000

Sum Andre helsetiltak

235 000 000

Sum departementets utgifter

155 010 635 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

02

Diverse inntekter

198 751 000

03

Vaksinesalg

99 300 000

298 051 000

3713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

02

Diverse inntekter

214 000

214 000

3715

Statens strålevern

02

Diverse inntekter

28 280 000

04

Gebyrinntekter

4 486 000

05

Oppdragsinntekter

1 460 000

34 226 000

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

02

Diverse inntekter

1 847 000

1 847 000

3718

Rusmiddelforebygging

04

Gebyrinntekter

1 710 000

1 710 000

3720

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

2 736 000

03

Helsetjenester i annet EØS-land

24 840 000

04

Gebyrinntekter

3 241 000

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

50 000 000

80 817 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

1 326 000

50

Premie fra private

18 400 000

19 726 000

3723

Pasientskadenemnda

50

Premie fra private

2 500 000

2 500 000

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

04

Gebyrinntekter

29 021 000

29 021 000

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

02

Diverse inntekter

141 000

141 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

404 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

212 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

676 000 000

1 292 000 000

3750

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

2 246 000

04

Registreringsgebyr

102 832 000

06

Refusjonsgebyr

2 829 000

107 907 000

Sum Diverse inntekter

1 868 160 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

73 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

75 322 000

153 222 000

Sum Skatter og avgifter

153 222 000

Renter og utbytte

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

30 000 000

86

Utbytte

2 000

30 002 000

Sum Renter og utbytte

30 002 000

Sum departementets inntekter

2 051 384 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 710, post 01

kap. 3710, post 02

kap. 710, post 21

kap. 3710, postene 02 og 03

kap. 713, post 01

kap. 3713, post 02

kap. 715, postene 01 og 21

kap. 3715, postene 02, 04 og 05

kap. 716, post 01

kap. 3716, post 02

kap. 720, postene 01 og 21

kap. 3720, postene 02 og 04

kap. 720, post 70

kap. 3720, post 03

kap. 721, post 01

kap. 3721, postene 02 og 04

kap. 722, post 01

kap. 3722, postene 02 og 50

kap. 723, post 01

kap. 3723, post 50

kap. 724, post 01

kap. 3724, post 04

kap. 725, post 01

kap. 3725, post 02

kap. 750, post 01

kap. 3750, post 02

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  1. investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

  2. det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2014 skal betales avgift svarende til 0,55 pst.

  3. statens andel i 2014 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2013 før ekstraordinære poster.

Til toppen
Til dokumentets forside