Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 100 L (2012–2013)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.)

Til innholdsfortegnelse

12 Merknader til de ulike bestemmelsene

Pasient- og brukerrettighetsloven

Til § 3-2 Pasientens og brukerens rett til informasjon

Bestemmelsen regulerer pasienters og brukeres rett til informasjon. De tre første leddene gjelder imidlertid kun pasienter. Dette fordi disse er innrettet mot og begrunnet ut fra særlige hensyn som gjør seg gjeldende ved ytelse av helsehjelp, og ikke er direkte overførbare til situasjoner der brukere mottar kommunale omsorgstjenester som ikke er helsehjelp. Se for øvrig Prop. 91 L (2010-2011) s. 359 for en nærmere omtale av bakgrunnen for dette.

Bestemmelsens fjerde ledd første punkt foreslås endret slik at det fremgår at brukere, på lik linje med pasienter, har rett til informasjon dersom de blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner.

Bestemmelsens fjerde ledd andre punkt foreslås endret slik at det blir tydeliggjort at plikten til å informere om adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning også skal gjelde overfor brukere. Videre slås det fast at pasienter og brukere også skal få informasjon om adgangen til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og om adgangen til å anmode tilsynsmyndigheten (Fylkesmannen) om vurdering av eventuelt pliktbrudd etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4.

Nytt femte ledd i bestemmelsen presiserer en informasjonsplikt som inntrer overfor pasienter og brukere som er blitt påført skade eller alvorlige komplikasjoner og hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Pasienten eller brukeren skal i slike tilfelle informeres om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten vil iverksette for at lignende hendelse ikke skal skje igjen.

Det vises til nærmere omtale i punkt 6.3.

Til ny § 3-3 tredje ledd

Nytt tredje ledd i bestemmelsen slår fast at ved pasients eller brukers død og hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, har nærmeste pårørende rett til informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 fjerde og femte ledd, dersom taushetsplikten ikke er til hinder for dette. Ved vurdering av hvilke opplysninger som kan gis pårørende i den forbindelse må tilsynsmyndigheten blant annet vurdere om det foreligger «særlige grunner» som tilsier at nærmeste pårørende ikke skal gis innsyn i opplysningene, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og helsepersonelloven § 24. Dersom det er tvil om slike «særlige grunner» foreligger skal tilsynsmyndigheten søke en avklaring av dette hos aktuelt helsepersonell som har nærmere kjennskap til pasienten. Se for øvrig nærmere omtale i punkt 7.3.

Bestemmelsen om nærmeste pårørendes rett til informasjon innebærer i praksis at nærmeste pårørende i slike tilfelle i utgangspunktet skal ha informasjon om retten til å søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning, om adgangen til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og til å anmode tilsynsmyndigheten (Fylkesmannen) om å vurdere mulig pliktbrudd. Videre har nærmeste pårørende rett til informasjon om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten vil iverksette for at lignende hendelse ikke skal skje igjen.

Det vises til nærmere omtale i punkt 6.3.

Til § 7-4 Anmodning av vurdering av mulig pliktbrudd

Første ledd, første punkt foreslås endret slik at retten til å anmode tilsynsmyndigheten om å vurdere mulig pliktbrudd ikke bare omfatter brudd på helsepersonelloven, men også brudd på plikter etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Denne endringen tydeliggjør at ikke bare individfeil, men også såkalte systemfeil, som for eksempel dårlig organisering, manglende rutiner osv, omfattes av mulige pliktbrudd som pasient, bruker, pårørende kan anmode tilsynet om å vurdere. Det vises til nærmere omtale i punkt 8.3.

Nytt andre punkt i første ledd presiserer at retten til å anmode tilsynet om å vurdere mulig pliktbrudd også gjelder nærmeste pårørende til avdød pasient eller bruker og for nærmeste pårørende til pasient eller bruker over 18 år uten samtykkekompetanse. Det vises til nærmere omtale i punkt 7.3.

Siste ledd er endret slik at det tydeliggjøres at tilsynsmyndigheten i tillegg til å gi administrativ reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11 også har andre virkemidler/sanksjonsmuligheter som å begjære påtale etter helsepersonelloven § 67 eller å gi pålegg til virksomheter. En slik presisering harmoniserer med forslaget til endringen i første ledd som synliggjør at det ikke bare er brudd på helsepersonelloven og individfeil som er gjenstand for tilsynets vurdering av mulig pliktbrudd. Det vises til nærmere omtale i punkt 8.3.

Til ny § 7-4 a

Bestemmelsen regulerer Fylkesmannens og Statens helsetilsyns saksbehandling av anmodninger om vurdering av mulig pliktbrudd. Hovedsakelig er foreslåtte bestemmelse en videreføring av bestemmelsen i helsepersonelloven § 55 og pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4. Helsepersonelloven § 55 foreslås samtidig opphevet. Etter departementets vurdering vil en lovteknisk plassering av bestemmelsen om tilsynets saksbehandling være mer naturlig i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 enn i helsepersonelloven.

Forslag til ny § 7-4 a tredje ledd innebærer at den som har fremsatt en anmodning om vurdering av pliktbrudd har innsyns- og uttalerett i relevante saksdokumenter så langt taushetsplikten ikke er til hinder for dette.

Innsyns og uttaleretten skal så langt det passer være på linje med parters innsyns- og uttalerett etter forvaltningsloven. Bestemmelsen omfatter også pasienter og/eller deres nærmeste pårørende ved varsler om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a som utredes av Statens helsetilsyn. Det vises til nærmere omtale i punkt 9.3.

I de tilfelle der nærmeste pårørende til avdød pasient/bruker anmoder om vurdering av pliktbrudd må tilsynsmyndigheten blant annet vurdere om det foreligger «særlige grunner» som tilsier at nærmeste pårørende ikke skal gis innsyn i opplysningene, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og helsepersonelloven § 24. Dersom det er tvil om slike «særlige grunner» foreligger skal tilsynsmyndigheten søke en avklaring av dette hos aktuelt helsepersonell som har nærmere kjennskap til pasienten. Se for øvrig nærmere omtale i punkt 7.3.

Spesialisthelsetjenesteloven

Til § 3-11 andre ledd

Den foreslåtte bestemmelsen i andre ledd, andre punkt er ny. Bestemmelsen tydeliggjør helseinstitusjoners ansvar på overordnet nivå til å sørge for at pasientens nærmeste pårørende får informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 dersom pasienten dør og hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko og taushetsplikten ikke er til hinder for at slik informasjon gis. Det vises for øvrig til nærmere omtale i punkt 6.3.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Til ny § 4-2 a

Den foreslåtte bestemmelsen er ny og omhandler en tydeliggjøring av kommunens ansvar på overordnet nivå til å sørge for at informasjon som pasient eller bruker har rett til å motta etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 gis. Det samme gjelder for informasjon til pasientens eller brukerens nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 tredje ledd. Det vises for øvrig til nærmere omtale i punkt 6.3.

Til toppen
Til dokumentets forside