Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 100 L (2012–2013)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I desember 2012 la Regjeringen frem Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester. Norge har gode helse- og omsorgstjenester, men Regjeringen vil satse på ytterligere forbedring og har høye ambisjoner. Lovforslagene i denne proposisjonen vil være ett av flere virkemidler for å nå dette målet.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen lovendringer som skal legge til rette for at pasienters, brukeres og pårørendes stilling styrkes i tilsynssaker og ved uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Det er ingen tvil om at helse- og omsorgspersonell hver dag gjør et imponerende arbeid i en risikofylt bransje hvor alvorlig sykdom, skade og død er en del av hverdagen. Ved nødvendig undersøkelse og behandling skjer det noen ganger også uønskede hendelser utover det som er påregnelig ut i fra pasientens tilstand og risiko. I slike situasjoner er det viktig med åpenhet i alle ledd, både hos helse- og omsorgstjenesten og hos tilsynsmyndigheten. Målet er at lignende uønskede hendelser ikke skal skje igjen og at pasienter, brukere og pårørende ivaretas på en god og omsorgsfull måte.

Lovendringene innebærer at det åpnes for at pasienter, brukere og pårørende får innsyns- og uttalerett i utredningsfasen, dvs. i tilsynssaker som behandles av Fylkesmannen og i saker hvor Statens helsetilsyn mottar varsel om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Lovendringene skal også bidra til å tydeliggjøre pårørendes rett til å anmode om Fylkesmannens vurdering av pliktbrudd og pårørendes rett til informasjon. Det foreslås at retten til å anmode om vurdering av pliktbrudd også skal gjelde for systemfeil, og ikke bare individfeil slik loven legger opp til i dag.

De foreslåtte endringene vil hovedsaklig fremgå i pasient- og brukerrettighetsloven, men det foreslås også endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Lovendringene innbærer at helse- og omsorgstjenesten ved pasientskade/dødsfall, og utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, skal informere pasient, brukere eller pårørende om hvilke tiltak som iverksettes for at lignende hendelse ikke skal skje igjen. Det foreslås også at helse- og omsorgstjenesten skal informere om adgangen til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og til å anmode Fylkesmannen om vurdering av eventuelt pliktbrudd. Den någjeldende plikten til å informere om adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning foreslås også tydeliggjort på virksomhetsnivå i spesialisthelsetjenesten og i kommunen.

Pasienter, brukere og pårørende har ikke partsrettigheter i tilsynssaker. Etter Helse- og omsorgsdepartementets vurdering har pasienter og brukere, som har vært utsatt for en uønsket hendelse, og deres pårørende, klare interesser i hvordan en slik hendelse blir fulgt opp både av helse- og omsorgstjenesten og av tilsynsmyndigheten. Departementet foreslår derfor at pasienter, brukere og pårørende gis innsyns- og uttalerett i tilsynssaker som behandles hos Fylkesmannen og i saker hvor Statens helsetilsyn mottar varsel om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a.

Departementet finner det imidlertid ikke godt nok begrunnet at innføring av en klageadgang til Statens helsetilsyn på Fylkesmannens avgjørelser vil bidra til å styrke pasientsikkerheten, sett hen til de betydelige merkostnadene og forlengelse av saksbehandlingstiden en slik adgang vil medføre. En slik avgrensning samsvarer også med gjeldende rett i andre nordiske land.

Departementet vil endelig understreke hvor viktig det også er at helse- og omsorgstjenesten følger opp pasienter, brukere og pårørende på en god måte når en uønsket hendelse har skjedd. Undersøkelser viser at pasienter og pårørende er særlig opptatt av å få god og tilstrekkelig informasjon når uønskede hendelser skjer. Departementet foreslår derfor at plikten til å gi informasjon tydeliggjøres ytterligere på virksomhetsnivå i helse- og omsorgstjenesten.

Til toppen
Til dokumentets forside