Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 100 L (2012–2013)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringen

Høringsnotat med forslag om lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) ble sendt på offentlig høring 20. desember 2012 med frist for innspill 29. januar 2013. Notatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Pasientskadenemnda

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Sametinget

 • Statens Helsepersonellnemnd

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Landets fylkesmenn

 • Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets universiteter

 • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • SINTEF Teknologi og samfunn

 • SINTEF-Helse

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

 • Autismeforeningen i Norge

 • Cerebral Parese foreningen

 • Demensforeningen

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Helsingforskomiteen

 • Den norske Jordmorforening

 • Den norske Kreftforening

 • Den norske legeforening

 • Det norske Diakonforbund

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen FO

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)

 • Helse- og sosialombudet i Oslo (eldreombudet)

 • Hospiceforum Norge

 • Human Rights Service (HRS)

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Kirkens Bymisjon

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

 • Landsforeningen for private sykehus (PRISY)

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

 • Landsforeningen for Pårørende i Psykisk helse

 • Landsforeningen for trafikkskadde

 • Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

 • Landslaget for offentlige pensjonister

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Likestillingssenteret

 • Medborgernes Menneskerettighets kommisjon

 • Mental Helse Norge

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Nettverket for Private helsevirksomheter

 • NGO – forum for menneskerettigheter v/Den norske Helsingforskomiteen

 • Nordea Pensjonistforening

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Diabetesforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fibromyalgiforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Optikerforbund

 • Norsk audiografforbund

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Helsenett SF

 • Norsk helse- og velferdsforum

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Homøopatisk pasientforening

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Palliativ forening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk senter for elektronisk pasientjournal

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norske Fotterapeuters Forbund

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • NOVA

 • Opus Systemer AS

 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Pakistansk studentforening

 • PARAT

 • PARAT-Helse

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Pårørendegruppen – unaturlige dødsfall i norske sykehus

 • Redd Barna

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse – RBUP

 • Ressurssenter for pakistanske barn

 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

 • Rådet for psykisk helse

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Seniorsaken i Norge

 • Senter for medisinsk etikk, SME

 • Senter for seniorpolitikk

 • Statens seniorråd

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementet mottok 40 høringssvar. Av disse hadde 27 merknader:

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

 • Blålys

 • Datatilsynet

 • Den norske legeforening

 • Fagforbundet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Helse Sør Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helsedirektoratet

 • Kreftforeningen

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Norges Optikerforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Oslo universitetssykehus HF

 • Pensjonistforbundet

 • Pårørendegruppen – Unaturlige dødsfall i norske sykehus

 • Redd barna

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

 • Statens helsetilsyn

 • Statens seniorråd

Følgende høringsinstanser har avgitt uttalelse, men uttaler at de ikke har merknader eller innvendinger til høringsforslaget eller at de ikke har ønsket å avgi høringsuttalelse:

 • Arbeidsdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Nav – Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Norsk Radiografforbund

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Statens legemiddelverk

 • Utenriksdepartementet

Departementet viser for øvrig til Helse- og omsorgsdepartementets høring av utvalgsrapporten «Pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker – Rapport fra hurtigarbeidende utvalg nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere praksis og regelverk når det gjelder pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker» av 15. april 2011. Rapporten og høringsuttalelsene dannet grunnlaget for departementets lovforslag i høringsnotatet. Det ble derfor ansett som tilstrekkelig med en høringsfrist på seks uker av lovforslagene.

Til toppen
Til dokumentets forside