Prop. 129 L (2012–2013)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)

Til innholdsfortegnelse

12 Forslag om teknisk endring i opplæringsloven § 13-10 andre ledd

Det er oppdaget at det ved en tidligere lovjustering er kommet inn en teknisk feil i andre ledd i opplæringsloven § 13-10 om ansvarsomfang. Opplæringsloven § 13-10 regulerer skoleeiers ansvar for at kravene i opplæringsloven med tilhørende forskrifter blir fulgt. Det presiseres i første ledd at i dette ansvaret ligger det en plikt til å stille de nødvendige ressursene til disposisjon. Etter andre ledd fremgår det at skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å vurdere om disse kravene blir oppfylt. Videre følger det av bestemmelsens andre ledd andre punktum at skoleeier også plikter å ha et forsvarlig system for å følge opp resultater fra slike vurderinger og fra nasjonale kvalitetsvurderinger gjennomført av departementet. Opplæringsloven § 13-10 andre ledd andre punktum viser i den forbindelse til § 14-1 fjerde ledd, mens hjemmelen for statlig informasjonsinnhenting og evaluering, herunder nasjonale kvalitetsvurderinger, med virkning fra 1. august 2011 er regulert i § 14-4.

Ved en inkurie ble ikke henvisningen i § 13-10 andre ledd oppdatert samtidig som hjemmelen for statlig informasjonshenting og evaluering ble flyttet fra § 14-1 fjerde ledd til § 14-4.

Forslaget til teknisk endring i § 13-10 andre ledd har ikke vært på høring. Forslaget innebærer ingen materiell endring, kun en oppdatering slik at § 13-10 andre ledd henviser til rett bestemmelse, og høring anses således ikke nødvendig.

Departementet foreslår at opplæringsloven § 13-10 andre ledd andre punktum blir endret slik at dette blir rettet opp. Det blir foreslått at henvisningen til § 14-1 fjerde ledd erstattes med en henvisning til § 14-4.

Til dokumentets forside