Prop. 129 L (2012–2013)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

Høringsnotat om forslagene som gjelder spesialundervisning, forslagene om psykososialt miljø, samt forslaget om felles skolekretser (kap 3-9), ble sendt på høring 19. oktober 2012 med høringsfrist 3. januar 2013. Det kom inn totalt 123 høringssvar.

Høringsnotat som gjelder forholdstall mellom tallet på elever og tallet på lærere (lærertetthet), ble sendt på høring 4. oktober 2011 med høringsfrist 3. januar 2012. Det kom inn 141 høringssvar med synspunkter på dette forslaget.

Høringsnotat som gjelder presisering av begrepet «anerkjent pedagogisk retning» i privatskolelovens bestemmelse om godkjenning av skoler, ble sendt på høring 17. desember 2012 med høringsfrist 28. januar 2013. Det kom inn 31 høringssvar.

Synspunktene fra høringsinstansene til de enkelte forslagene er nærmere oppsummert under omtalen av hvert forslag.

Høringsnotat ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Kommunene

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesmennene

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Aktive foreldre

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforening Spekter

 • Barneombudet

 • CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)

 • Datatilsynet

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø

 • Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

 • Domstolsadministrasjonen

 • Dysleksiforbundet

 • Elevorganisasjonen

 • FAFO

 • Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet

 • Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleier

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Hovedorganisasjon Virke

 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

 • Høgskolen i Vestfold, Institutt for pedagogikk

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • ISAAC Norge (International Society For Augmentative And Alternative Communication)

 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

 • KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

 • Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

 • Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Lykkelige barn - nettverk for foreldre med høyt begavede barn

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR)

 • Musikernes fellesorganisasjon (MFO – forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger)

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

 • Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

 • Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

 • NIFU STEP

 • Norges Forskningsråd

 • Norges Handicapforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede

 • Norsk Forbund for fjernundervisning

 • Norsk innvandrerforum

 • Norsk Kulturskoleråd

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning

 • Norsk Skolelederforbund

 • Norsk Studentorganisasjon

 • NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

 • Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

 • Private grunnskoler

 • Private videregående skoler

 • Privatskoleorganisasjonene

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksarkivet

 • Riksrevisjonen

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i Skolen

 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

 • Sametinget

 • Samnemda for NF og NKF

 • Samordna opptak

 • SEFIA, Høgskolen i Oslo

 • Senter for interkulturell kommunikasjon

 • Senter mot etnisk diskriminering

 • Sivilombudsmannen

 • Skolenes landsforbund

 • Språkrådet

 • SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring) v/Utdanningsdirektoratet

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Statens råd for funksjonshemmede

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Statlige grunn- og videregående skoler

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Universiteter/Høgskoler

 • Universitets- og høgskolerådet

 • VOX – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Waterpark Montessori

Følgende instansar har uttalt seg om realiteten i høringsforslaget:

 • Abelia

 • ADHD Norge

 • Andebu kommune

 • Asker kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Barneombudet

 • Bergen kommune

 • Bjørkly skole

 • Bodø kommune

 • Buskerud fylkeskommune

 • Datatilsynet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Dysleksi Norge

 • Fagforbundet

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

 • Forum for psykologer i kommunen

 • Fosnes kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Telemark

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Grenlandssamarbeidet – kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

 • Grong kommune

 • Haugesund kommune

 • Hedmark fylkeskommune

 • Heltberg Gymnas

 • Horten kommune

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • ISAAC Norge (International Society For Augmentative And Alternative Communication)

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

 • Levanger kommune

 • Lier kommune

 • Lierne kommune

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Lindås kommune

 • Meråker kommune

 • Midtre Gauldal kommune

 • Modum kommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Namdalseid kommune

 • Nasjonalt råd for lærerutdanningen

 • Nedre Eiker kommune

 • NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Nordland fylkeskommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Nærøy kommune

 • Oppdal kommune

 • Oppegård kommune

 • Oppland fylkeskommune

 • PPT Steinkjer

 • Riksarkivet

 • Rømskog kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Sogn- og Fjordane fylkeskommune

 • Stavanger kommune

 • Steinerskoleforbundet

 • Stjørdal kommune

 • Storø, Hans Martin m.fl.

 • Sør-Trøndelang fylkeskommune

 • TATO-samarbeidet – kommunene Alvdal, Tolga og Tynset

 • Telemark fylkeskommune

 • Troms fylkeskommune

 • Tromsø kommune

 • Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsforbundet ved Eid ungdomsskule

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Vestfold fylkeskommune

 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

 • Waterpark Montessori

 • Øvre Eiker kommune

Konsultasjon med Sametinget

Det har i tillegg vært gjennomført konsultasjon med Sametinget. Sametinget har støttet alle forslagene. Til enkelte av forslagene har de likevel hatt særlige merknader som det har vært konsultasjon om, se omtale av dette i punkt 3.4.5 og punkt 9.4.3.

Til dokumentets forside