Prop. 129 L (2012–2013)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Denne proposisjonen inneholder forslag til endringer i Lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og i Lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskott (privatskolelova). Det blir foreslått disse endringene:

  • Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning

  • Erstatte halvårsrapport om spesialundervisning med én årlig rapport

  • Plikt for skolene til å samarbeide om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan

  • Bruk av personale i skolen som ikke er ansatt i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringen

  • Erstatningsbestemmelse med delt bevisbyrde for saker om psykososialt miljø

  • Utvidet foreldelsesfrist i straffesaker om psykososialt miljø

  • Hjemmel til å vedta forskrift om felles skolekrets

  • Hjemmel til å vedta forskrift om et forholdstall mellom tallet på elever og tallet på lærere

  • Presisere begrepet «anerkjent pedagogisk retning» i privatskolelovens bestemmelser om godkjenning av skoler

  • Teknisk endring i opplæringsloven § 13-10 andre ledd

De fire første forslagene er oppfølging av Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap. Denne meldingen til Stortinget handlet om tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Deretter er det to forslag som er oppfølging av en utredning som Universitetet i Oslo, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet, leverte i mai 2011. Utredningen handlet om rettslige virkemidler for å motvirke mobbing. De andre forslagene er enkeltstående forslag med ulik bakgrunn. Bakgrunnen for alle forslagene blir nærmere utdypet i omtalen av de enkelte forslagene i proposisjonen.

Departementet tar sikte på at forslagene trer i kraft 1. august 2013. Dette gjelder ikke forslaget om å presisere begrepet «anerkjent pedagogisk retning» i privatskolelovens bestemmelse om godkjenning av skoler, og ikke forslaget om teknisk endring i opplæringsloven § 13-10 andre ledd, som begge tas sikte på at skal tre i kraft straks. Når ovennevnte endring i privatskoleloven trer i kraft, bortfaller innvilgede godkjenninger av å tilby videregående opplæring på grunnlag av montessoripedagogikk.

Til forsiden