Prop. 144 L (2012–2013)

Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Til innholdsfortegnelse

9 Skaffe- og leveringsplikt

9.1 Bakgrunn

Skaffe- og leveringsplikt innebærer at bokhandler ikke kan nekte å frembringe bøker som bestilles av en kunde i bokhandelen, mens forlagene ikke kan nekte å levere lagerførte bøker på bestilling fra en bokhandel. God spredning av en bredde og tilgjengelighet i litteraturen er et sentralt litteraturpolitisk mål. Dette er viktig både for forbrukerne og forfatterne, samt forlag og bokhandel.

Det kan oppstå et konkurransemessig problem hvis forlagene kan utnytte markedsmakt til å gi egen bokhandel et konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende bokhandlere. Dette kan gjøres ved å gi konkurrentene dårligere innkjøpsvilkår eller nekte å levere produkter, slik at kvaliteten ved konkurrerende bokhandler reduseres. Den gjensidige skaffe- og leveringsplikten kan bidra til å avhjelpe en slik utvikling.

I Bokavtalen § 3.1 er det formalisert et samarbeid om skaffe- og leveringsplikt mellom foreningenes medlemmer.

9.2 Gjeldende rett

I gjeldende forskrift er det i § 6 gitt adgang til å samarbeide om en gjensidig skaffe- og leveringsplikt for forlag og bokhandel.

9.3 Høringsforslaget

Departementet foreslo i høringsnotatet at gjeldende ordning der forlagene har plikt til å levere lagerførte bøker til bokhandel, og bokhandlene har plikt til å skaffe bøker på direkte bestilling fra sluttkunde, skulle omfatte alle aktører i bransjen. Forhandler som ikke har bokomsetning som sin kjernevirksomhet, ble foreslått holdt utenfor ordningen. Det ble foreslått en forskriftshjemmel for mer detaljerte bestemmelser om vilkår for skaffeplikten, blant annet at denne skaffeplikten skal kunne oppfylles kostnadsfritt for forhandleren.

9.4 Høringsinstansenes syn

31 av 36 av de høringsinstansene som har uttalt seg om skaffe- og leveringsplikten, mener at denne ordningen bør videreføres som foreslått i høringsnotatet, fire mener den bør utvides. Relativt mange understreker at leveringsplikt er særlig viktig for å sikre like konkurransevilkår for e-bøker. Noen høringsinstanser vil erstatte skaffeplikten med gjenkjøps- og lagerplikt for bokhandlene.

Den norske Forfatterforening mener at skaffe- og leveringsplikten er viktig og skriver:

Skaffe- og leveringsplikten bidrar til å opprettholde et stort antall utsalgssteder der leserne har tilgang til alle typer litteratur.

Bokhandlerforeningen mener at skaffe- og leveringsplikten sikrer leseren tilgjengelighet til alle utgivelser, og skriver:

Bokhandlerforeningen støtter at denne ordningen lovfestes og understreker at det er viktig at leveransene er kostnadsfrie for forhandler. En lovfesting av disse pliktene sikrer leseren mulighet til å skaffe hvilken som helst bok fra hvilken som helst bokhandel, uansett hvor man bor i landet.

Forleggerforeningen støtter høringsforslaget og skriver:

En kombinasjon av skaffe- og leveringsplikt og litteraturabonnementer bidrar til at utvalget i bokhandelen er mangfoldig, til at forfatterne er sikret en vid distribusjon, og til at leserne får et bredest mulig utvalg.

Konkurransetilsynet skriver:

Konkurransetilsynet mener prinsipalt at reglene om skaffe- og leveringsplikt synes lite naturlig, og vil hindre innovasjon og fremveksten av nye aktører. (…) Gitt at det er tungtveiende grunner til å lovfeste regler om skaffe- og leveringsplikt er Konkurransetilsynet av den oppfatning at lovreglene på dette området må være entydige og ikke minst ikke-diskriminerende.

Flere høringsinstanser påpeker at det er viktig at også e-bøker er omfattet av forslaget. Dessuten skriver eBokNorden as følgende:

EBokNorden as vil støtte lovteksten i høringsspørsmål 9. Men vi anser det som meget viktig at norske distributørers rett til likebehandling ivaretas i forskrift.

Juritzen-forlagene og Bazar Forlag AS mener at e-bøker ikke skal omfattes av bokloven, men at det i lovteksten må legges til en leveringsplikt til konkurransedyktige vilkår. Vider skriver de om skaffeplikten:

Vi mener skaffeplikten ikke har noen kulturpolitisk funksjon og at en Boklov må gjeninnføre lager- og gjenkjøpsplikt. En slik plikt må gjelde alle norske bokhandlere og forlag.

Bastion forlag skriver:

Det er derfor avgjørende at begrepet leveringsplikt presiseres til at den også bør innebære distribusjon av selve filene til løsninger utenfor bokdatabasen/Bokskya.

Hegnar Media AS skriver:

Om bransjen skal ha særfordeler som fastpris, er leveringsplikt en forutsetning.

9.5 Departementets vurderinger

Departementet foreslår å lovfeste en skaffeplikt for forhandlere med bokomsetning som kjernevirksomhet, og leveringsplikt av lagerførte bøker for leverandører. For å sikre likere konkurransevilkår i bokbransjen foreslår departementet at skaffe- og leveringsplikten gjøres obligatorisk.

Skaffe- og leveringsplikt har gjennom en årrekke vært av stor betydning for tilgang til litterær bredde og mangfold. Nøytralitet og likebehandling av bøker fra ulike forlag er viktig for å sikre en mangfoldig spredning. Skaffeplikten institusjonaliserer en likebehandling av forlagene på forhandlersiden og bidrar til å gjøre litteraturen tilgjengelig over hele landet.

Høringsrunden viser at det er stor oppslutning om å lovfeste en skaffe- og leveringsplikt. Flere høringsinstanser understreker at det er spesielt viktig at e-bøker er omfattet av leveringsplikten. Noen høringsinstanser mener at det bør gjeninnføres en gjenkjøps- og lagerplikt for bokhandlene.

Utvalget i bokhandlene skal være mangfoldig, og leserne skal ha anledning til å velge også annet enn bestselgere. En kombinasjon av skaffe- og leveringsplikt og litteraturabonnementer vil bidra til å oppnå dette. God spredning av en bredde i litteraturen er også viktig for forfatterne. Selv om tilbudet av utsalgssteder på nett stadig tiltar, både med hensyn til e-bøker og papirbøker, er det fremdeles etterspørsel etter bestilling fra bokhandel på vegne av kunder.

Departementene har vurdert om reglene om skaffe- og leveringsplikt vil kunne hindre innovasjon og fremvekst av nye salgsaktører. Noen høringsinstanser hevder at det er særlig viktig at e-bøker er omfattet av leveringsplikten, nettopp for å sikre nye salgsaktørers tilgang til e-bøker fra alle leverandører. Deres begrunnelse er nettopp å legge til rette for at nye aktører skal ha mulighet til å etablere seg på markedet. Det kan oppstå et konkurransemessig problem hvis forlagene kan utnytte markedsmakt til å gi egen bokhandel et konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende bokhandlere. Dette kan blant annet gjøres ved å nekte å levere produkter slik at kvaliteten til konkurrentene reduseres. Den gjensidige skaffe- og leveringsplikten kan bidra til å avhjelpe en slik utvikling.

Departementet foreslår å videreføre skaffe- og leveringsplikten for leverandører og forhandlere som har omsetning av bøker som kjernevirksomhet. Men departementet vil vurdere om forhandlere som ikke har bøker som kjerneområde skal omfattes av bestemmelsene om skaffe- og leveringsplikt.

Nærmere bestemmelser om gjennomføring av bestillings- og leveringsplikten vil bli fastsatt i forskrift.

Til dokumentets forside