Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 180 L (2012–2013)

Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer med dette lovforslag om endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Klageinstansen i utlendingssaker, Utlendingsnemnda (UNE), mottar og behandler hvert år et stort antall anmodninger om omgjøring av endelige vedtak. De færreste anmodninger fører til at vedtaket blir omgjort, og i mange tilfeller er det helt åpenbart at anmodningen ikke kan føre frem. Adgangen til omgjøring er nødvendig for å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser, og må opprettholdes. Saksbehandling av slike anmodninger beslaglegger imidlertid altfor store ressurser slik situasjonen er i dag. Det er derfor ønskelig både å effektivisere behandlingen og å redusere antallet anmodninger som blir levert.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å innføre en særskilt bestemmelse om at Utlendingsnemnda som hovedregel skal avslå anmodninger om omgjøring uten individualisert begrunnelse dersom anmodningen åpenbart ikke kan føre frem. Slike omgjøringsanmodninger skal bare besvares med en individualisert begrunnelse dersom særlige grunner taler for det. Sett hen til det store antallet omgjøringsanmodninger som blir behandlet, vil en slik praksis kunne føre til redusert ressursbruk i UNE. Videre vil praksisen tydeliggjøre at anmodninger som åpenbart ikke kan føre frem, ikke medfører en fornyet prøving av saken som helhet. Dette kan bidra til å motvirke at mange feilaktig oppfatter omgjøringsanmodninger som nye klagerunder. Denne signaleffekten vil også kunne medføre at antallet omgjøringsanmodninger går ned.

Departementet foreslår også en hjemmel for å gi særskilte forskriftsregler om UNEs adgang til å avvise omgjøringsanmodninger som ikke oppfyller nærmere bestemte formkrav, eller som fremmes av utlendinger uten kjent oppholdssted. Også slike tiltak kan bidra til en effektivisering av saksbehandlingen.

Til toppen
Til dokumentets forside