Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 27 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Da EASA ble opprettet, ble det lagt til grunn at enkelte oppgaver som lå til nasjonale luftfartsmyndigheter skulle overføres til EASA, jf. St.prp. nr. 44 (2004-2005). Innlemmelsen av forordning (EF) nr. 216/2008 i EØS-avtalen vil likevel gi merarbeid for Luftfartstilsynet ved at eksisterende oppgaver blir mer omfattende og at de får nye oppgaver. Dette skyldes i første rekke at det mer detaljerte gjennomføringsregelverket som EU skal vedta begynner å ta form. EU har foreløpig kun vedtatt gjennomføringsregelverk for sertifikater til personell og organisasjoner involvert i luftfartsoperasjoner. Det øvrige gjennomføringsregelverket vil også medføre økonomiske og administrative konsekvenser, men siden det ikke er vedtatt ennå, er det ikke mulig å si noe konkret om omfanget av dette nå.

Gjennomføringsregelverket som EU har vedtatt om sertifikater til personell og organisasjoner som er involvert i luftfartsoperasjoner, innlemmer seilfly, ballonger og luftskip i sertifiseringsregimet. Dagens EØS-regelverk omfatter til sammenligning kun fly og helikopter. I tillegg innføres det en ny type pilotsertifikat for fritidsflygere kalt LAPL og nye krav til personell og organisasjoner involvert i trening og testing av piloter med slikt sertifikat. Disse sertifikatene skal utstedes av nasjonale myndigheter.

Luftfartstilsynet har hittil kun utstedt pilotsertifikater for motorfly, mens Norges Luftsportforbund i henhold til nasjonale regler har utstedt flybevis for seilfly, ballong og mikrolette luftfartøyer og dessuten for hang- og paraglidere og fallskjerm. De nye EU-reglene vil derfor medføre nye sertifiseringsoppgaver for Luftfartstilsynet. I tillegg vil omfanget av tilsynsmyndigheten til Luftfartstilsynet øke som følge av at nye flysikkerhetsområder er innlemmet i EØS-regelverket. Luftfartstilsynet regner også med at det må brukes ressurser på intern opplæring i det nye regelverket og på å informere markedet.

Luftfartstilsynet har anslått at det kan være nødvendig med syv til åtte ekstra årsverk for å utføre de nye oppgavene det nye EU-regelverket medfører. Samferdselsdepartementet vurderer at dette er oppgaver som kan finansieres gjennom økte gebyrer til Luftfartstilsynet. Samferdselsdepartementet vurderer imidlertid også å delegere noen av sertifiseringsoppgavene til Norges Luftsportforbund. Luftfartstilsynet anslår at merarbeid knyttet til tilsyn med utstedelse av medisinske sertifikater/legeattester vil utgjøre to ekstra årsverk. Utgiftene vil bli dekket over Samferdselsdepartementets gjeldende budsjett.