Prop. 38 S (2012–2013)

SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet, i samsvar med et vedlagt forslag.