Prop. 38 S (2012–2013)

SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Til innholdsfortegnelse

2 Om SAS AB

SAS AB har som hovedformål å tilby konkurransedyktig passasjertrafikk med utgangspunkt i hjemmemarkedet i Nord-Europa. SAS fraktet ca 27 mill. passasjerer mellom 128 destinasjoner i 2011. Ved utgangen av 2011 hadde konsernet om lag 15 000 ansatte, ca. 1/3 av disse i Norge. Den norske staten ved Nærings- og handelsdepartementet eier 14,3 pst av aksjene i selskapet.

Selskapet har i flere år hatt svake økonomiske resultater. I 2011 fikk konsernet et underskudd på 1,7 mrd. svenske kroner mot et underskudd på 2,2 mrd. svenske kroner året før og 2,9 mrd. svenske kroner i 2009. Resultatet for 2011 ble påvirket av store engangsposter, særlig nedskrivinger av utestående lån på 1,7 mrd. svenske kroner etter konkurs i Spanair. Underliggende resultat for 2011 ble svakt positivt, på 94 mill. svenske kroner, en forbedring på 538 mill. svenske kroner fra året før. Statens mål med eierskapet i SAS er rent forretningsmessig, jf. Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap og Innst. 392 S (2010–2011).

Økonomiske hovedtall og nøkkeltall for SAS AB (beløp i millioner svenske kroner

Resultatregnskap

2011

2010

Driftsinntekter

41 412

41 070

Driftsresultat

646

-1 939

Resultat før skatt

-1 629

-3 069

Årsresultat

-1 687

-2 218

Balanse

Anleggsmidler

29 883

30 591

Omløpsmidler

9 302

11 234

Sum eiendeler

39 185

41 825

Egenkapital

12 433

14 438

Sum gjeld og forpliktelser

26 752

27 387

Sum egenkapital og gjeld

39 185

41 825