Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 38 S (2012–2013)

SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Til innholdsfortegnelse

2 Om SAS AB

SAS AB har som hovedformål å tilby konkurransedyktig passasjertrafikk med utgangspunkt i hjemmemarkedet i Nord-Europa. SAS fraktet ca 27 mill. passasjerer mellom 128 destinasjoner i 2011. Ved utgangen av 2011 hadde konsernet om lag 15 000 ansatte, ca. 1/3 av disse i Norge. Den norske staten ved Nærings- og handelsdepartementet eier 14,3 pst av aksjene i selskapet.

Selskapet har i flere år hatt svake økonomiske resultater. I 2011 fikk konsernet et underskudd på 1,7 mrd. svenske kroner mot et underskudd på 2,2 mrd. svenske kroner året før og 2,9 mrd. svenske kroner i 2009. Resultatet for 2011 ble påvirket av store engangsposter, særlig nedskrivinger av utestående lån på 1,7 mrd. svenske kroner etter konkurs i Spanair. Underliggende resultat for 2011 ble svakt positivt, på 94 mill. svenske kroner, en forbedring på 538 mill. svenske kroner fra året før. Statens mål med eierskapet i SAS er rent forretningsmessig, jf. Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap og Innst. 392 S (2010–2011).

Økonomiske hovedtall og nøkkeltall for SAS AB (beløp i millioner svenske kroner

Resultatregnskap

2011

2010

Driftsinntekter

41 412

41 070

Driftsresultat

646

-1 939

Resultat før skatt

-1 629

-3 069

Årsresultat

-1 687

-2 218

Balanse

Anleggsmidler

29 883

30 591

Omløpsmidler

9 302

11 234

Sum eiendeler

39 185

41 825

Egenkapital

12 433

14 438

Sum gjeld og forpliktelser

26 752

27 387

Sum egenkapital og gjeld

39 185

41 825

Til toppen
Til dokumentets forside