Prop. 40 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon.

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) ble det foreslått å redusere mødrekvoten og fedrekvoten fra 14 til 10 uker for å sikre foreldrene mer fleksibilitet. Stortingets flertall sluttet seg til forslaget, jf. Innst. 14 S (2013–2014) og Stortingets vedtak av 10. desember 2013. Denne proposisjonen inneholder de nødvendige lovendringene for gjennomføring av budsjettvedtaket.

Til toppen
Til dokumentets forside