Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 50 L (2011–2012)

Endringer i statsborgerloven

Til innholdsfortegnelse

10 Barn under to år som søker om statsborgerskap som bipersoner

10.1 Innledning

I dette kapittelet behandles et forslag om ikke å stille krav til oppholdstid for barn under to år som søker statsborgerskap som bipersoner til sine foreldres søknad.

10.2 Bakgrunn og gjeldende rett

Barn av den som erverver eller har ervervet norsk statsborgerskap etter søknad kan selv erverve norsk statsborgerskap som biperson, jf. statsborgerloven § 17. Det er da et vilkår at barnet har oppholdt seg i riket de siste to årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Dette fører til at barn som blir født rett før foreldrene erverver norsk statsborgerskap ikke vil fylle vilkåret om opphold i statsborgerloven § 17 før barnet nærmer seg to år.

10.3 Utenlandsk rett

Hverken den svenske, danske, finske eller islandske statsborgerloven stiller krav til botid for barn under to år som søker om statsborgerskap som biperson.

10.4 Høringsforslaget

Departementet foreslo i høringsbrevet at det ikke skal stilles krav om oppholdstid i riket for barn under to år som søker om statsborgerskap som biperson, jf. statsborgerloven § 17. Forslaget innebærer at minst en av barnets foreldre må ha norsk statsborgerskap dersom barnet skal kunne søke som biperson.

10.5 Høringsinstansenes syn

Norsk organisasjon for asylsøkere og MiRA-Senteret støtter departementets forslag.

Utlendingsnemnda viser til at forslaget kan medføre at enkelte foreldre ikke søker om oppholdstillatelse for barnet sitt før barnet fyller to år.

Oslo politidistrikt mener det bør understrekes at søkerne, senest samtidig som at søknad om statsborgerskap leveres, også må søke om oppholdstillatelse for barnet. Det vises til vilkåret om at barnet må ha lovlig opphold i riket på vedtakstidspunktet.

10.6 Departementets vurderinger

Departementet mener at barn som blir født rett før foreldrene erverver norsk statsborgerskap skal kunne fylle vilkåret om opphold i statsborgerloven § 17 før barnet fyller to år. Departementet opprettholder derfor forslaget om at barn under to år skal kunne innvilges statsborgerskap uten forutgående botid. Kravet om at minst en av foreldrene er norsk borger og at barnet er og vil forbli bosatt i riket vil etter departementets mening sikre tilstrekkelig tilknytning til riket. Dette innebærer at barnet må ha eller ha søkt om oppholdstillatelse etter utlendingsloven senest samtidig med søknad om statsborgerskap. For barn over to år stilles det krav til opphold med tillatelser av minst ett års varighet de siste to årene.

Departementets forslag til bestemmelse om krav om botid til barn som søker statsborgerskap som biperson er tatt inn i utkast til § 17 første ledd tredje punktum.

Til toppen
Til dokumentets forside