Prop. 78 L (2011–2012)

Endringer i skatte- og tollovgivningen

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

  • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

  • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel

I proposisjonen inngår:

  • Forslag til endringer av tolloven § 12-13 slik at det gis adgang til å be om bindende forhåndsuttalelser om varers opprinnelse, samt om toll og gebyrer som vil påløpe ved innførsel eller utførsel av en vare.

  • Forslag til opprettinger og presiseringer i skatteloven.

Til toppen
Til dokumentets forside