Prop. 80 L (2012–2013)

Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 i et nytt tredje ledd. Lovbestemmelsen vil åpne for at departementet kan fastsette forskrift om at kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal være utstyrt med elektronisk betalingsenhet (brikke) til de norske trafikantbetalingssystemene for kjøring på det offentlige vegnettet. Lovbestemmelsen vil videre åpne for at departementet kan gi nærmere bestemmelser om ordningen, herunder bestemmelser om virkeområde og hvilke grupper kjøretøy som skal omfattes av påbudet.

Ved ikrafttredelse av lovforslaget vil bestemmelsene i vegtrafikkloven § 13 tredje til sjette ledd slik de gjelder i dag bli videreført i fjerde til sjuende ledd.

Til toppen
Til dokumentets forside