Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 83 S (2010–2011)

Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

I Meld. St. 13 (2010–2011) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi fastslår regjeringen at staten skal være en profesjonell og langsiktig eier som bidrar til selskapenes lønnsomhet og industrielle utvikling. Staten som eier i store norske selskaper skal blant annet bidra til at hovedkontorfunksjoner, videreforedling av naturressurser og verdifull kompetanse blir værende og videreutvikles med utgangspunkt i Norge. Dette gir positive ringvirkninger i norsk næringsliv.

Siden forrige eierskapsmelding i 2006 (St.meld. nr. 13 (2006-2007)) har takten i globaliseringen av næringslivet økt, og det skjer hyppigere endringer i eier- og selskapsstrukturer, også i norske selskaper. Samtidig er kravene til eierskapsutøvelse økt. Dette innebærer at også statens eierskapspolitikk må videreutvikles. På lik linje med gode private eiere må staten ha en dynamisk tilnærming til hvilke selskaper den skal eie og hvor stor andel det er riktig å eie i ulike faser av et selskaps utvikling. Vurderingen kan endre seg over tid, avhengig av i hvilken grad eierskap egner seg som virkemiddel for å nå ulike mål og avhengig av selskapets situasjon og utvikling. Dette er vurderinger som allerede gjøres, og staten har de siste årene foretatt eierdisposisjoner som for noen selskaper har medført endringer i statens eierandel ut fra slike hensyn.

For å øke statens mulighet til å kunne agere raskt og fleksibelt, kan det være hensiktsmessig å øke regjeringens fullmakter slik at den i enkelte sammenhenger kan gjennomføre avgrensede eierdisposisjoner uten på forhånd å innhente særskilt samtykke fra Stortinget. I Meld. St. 13 (2010–2011) beskrives to typer eierdisposisjoner som nå er avhengig av konkrete stortingsvedtak; det ene er en fullmakt til å delta i avgrensede egenkapitalutvidelser i utvalgte selskaper, og det andre er en fullmakt til å endre statens eierandel i utvalgte selskaper.

Det fremmes i denne proposisjonen forslag om fullmakt til å delta i egenkapitalutvidelser i Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Fullmaktene som foreslås, er begrenset både i prosent og beløp og vil gjelde ut inneværende stortingsperiode. Det er innenfor den foreslåtte fullmakten kun aktuelt å delta i egenkapitalutvidelser for å opprettholde statens eierandel i disse selskapene.

Videre ønsker regjeringen å legge til rette for en god utvikling for SAS AB, og ber derfor om fullmakt til å selge statens aksjer i dette selskapet dersom salg kan skje i forbindelse med en industriell løsning. I tillegg bes det om fullmakt til å selge aksjene i Secora AS, eventuelt som en del av en fusjon med sikte på å etablere en god og bærekraftig industriell utvikling for selskapet. Det bes videre om fullmakt til å kunne børsnotere og/eller selge inntil 2/3 av aksjene i Entra Eiendom AS.

Til toppen
Til dokumentets forside