Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapittel: 800–873, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

Til innhaldsliste

Forslag

Under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blir i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 800–873, 2530, 3821, 3822, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

01

Driftsutgifter

163 925 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 773 000

175 698 000

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

221 354 000

221 354 000

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overførast

39 766 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast

48 780 000

50

Noregs forskingsråd

6 953 000

60

Integreringstilskot, kan overførast

7 951 588 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, overslagsløyving

534 507 000

62

Kommunale innvandrartiltak

198 157 000

70

Busetjingsordninga og integreringstilskot, oppfølging

2 047 000

71

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd

48 208 000

72

Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.m.

2 577 000

73

Tilskot

5 371 000

8 837 954 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overførast

31 924 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

13 806 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 718 725 000

1 764 455 000

840

Tiltak mot vald og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter

26 698 000

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving

82 299 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv., kan nyttast under kap. 858 post 01

43 233 000

72

Tilskot til tiltak for valdsutsette barn

11 834 000

164 064 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving

13 566 000

22

Opplæring, forsking, utvikling mv.

6 534 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving

7 542 000

70

Tilskot til samlivstiltak, kan nyttast under kap. 858 post 01

6 752 000

34 394 000

842

Familievern

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70

280 536 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 064 000

70

Tilskot til kyrkja si familievernteneste mv., kan nyttast under post 01

162 556 000

472 156 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving

13 421 000

13 421 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving

1 510 000 000

1 510 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving

15 170 000 000

15 170 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50 og post 71

9 243 000

50

Noregs forskingsråd , kan nyttast under post 21

3 180 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overførast

28 992 000

61

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom, kan nyttast under post 71

148 905 000

62

Utvikling i kommunane

80 727 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjonar

121 319 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21

7 225 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overførast

10 171 000

409 762 000

847

EUs ungdomsprogram

01

Driftsutgifter, kan overførast

8 067 000

8 067 000

848

Barneombodet

01

Driftsutgifter

13 649 000

13 649 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

01

Driftsutgifter

190 382 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast

7 453 000

197 835 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

66 247 000

22

Barnesakkunnig kommisjon

7 709 000

50

Forsking og utvikling

13 408 000

60

Kommunalt barnevern

653 371 000

61

Utvikling i kommunane

8 894 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving

1 696 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21

32 252 000

72

Tilskot til forsking og utvikling i barnevernet, kan overførast

71 794 000

2 549 675 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60

4 271 098 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

20 733 000

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01

1 921 264 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttast under post 01

204 110 000

6 417 205 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter

225 241 000

225 241 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 01

247 701 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 031 000

261 732 000

860

Forbrukarrådet

50

Basisløyving

129 491 000

51

Marknadsportalar

26 026 000

155 517 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskot til offentleg stiftelse for positiv miljømerking

7 352 000

7 352 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

12 660 000

70

Tilskot

1 338 000

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk, kan overførast

5 810 000

19 808 000

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet

01

Driftsutgifter

10 465 000

10 465 000

868

Forbrukarombodet

01

Driftsutgifter

23 320 000

23 320 000

870

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

01

Driftsutgifter

5 860 000

5 860 000

871

Likestilling og ikkje-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

11 017 000

70

Likestilling mellom kjønn mv.

13 128 000

72

Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar

10 967 000

73

Likestillingssentre

6 008 000

79

Internasjonalt likestillings- og ikkje-diskrimineringsarbeid, kan overførast

3 449 000

44 569 000

872

Nedsett funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

14 170 000

70

Funksjonshemma sine organisasjonar

183 745 000

71

Universell utforming og auka tilgjenge , kan overførast, kan nyttast under post 21

26 784 000

72

Funksjonshemma sine levekår og livskvalitet

15 002 000

239 701 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombodet

50

Basisløyving

52 964 000

52 964 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving

19 330 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving

460 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving

475 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving

65 000 000

20 330 000 000

Sum Utgifter

59 336 218 000

Sum departementets utgifter

59 336 218 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

01

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter

240 135 000

02

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter

53 283 000

293 418 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter

135 159 000

135 159 000

3842

Familievern

01

Diverse inntekter

677 000

677 000

3847

EUs ungdomsprogram

01

Tilskot frå Europakommisjonen

2 300 000

2 300 000

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter

14 747 000

02

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale eigendelar

1 496 745 000

1 515 451 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

164 588 000

164 588 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Diverse inntekter

446 000

446 000

Sum Inntekter

2 112 039 000

Sum departementets inntekter

2 112 039 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar:

II

Stortinget samtykkjer i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2016 kan:

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinnekt under

kap. 820 post 01

kap. 3820 post 01

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 847 post 01

kap. 3847 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter er teke med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

Andre fullmakter:

III

Satsar for barnetrygd

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhald av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan betale ut barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0-3 år, har rett til eit småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per einsleg forsørgjar, uavhengig av kor mange barn i alderen 0-3 år vedkomande faktisk forsørgjer.

IV

Satsar for kontantstøtte

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med desse beløpa:

Avtalt opphaldstid i barnehage per veke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 månader

Ikkje bruk av barnehageplass

100

6 000

Til og med 19 timer

50

3 000

20 timer eller meir

0

0

V

Sats for eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhald av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut:

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

45 295 kroner per barn

VI

Bufetat kan oppmode Statsbygg om å selje eigedomar som etaten leiger av Statsbygg gjennom langsiktige leigekontraktar og som har stått tomme over tid. Dersom salssummen er lågare enn bokførte verdiar på nokre av eigedomane, samtykkjer Stortinget i at tapet blir dekka dels av gevinst frå sal av andre eigedomar som har stått tomme over tid og dels ved at samla netto tap blir belasta Bufetat i 2016 og 2017 opp til et beløp som svarer til samla husleige som vil falle bort.

Til toppen
Til forsida av dokumentet