Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2016–2017) Gul bok

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for budsjetterminen 2017

i 1000 kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Drifts - utgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

Det kongelige hus

248 169

21 009

-

227 160

-

Regjering

404 600

404 600

-

-

-

Stortinget og underliggende institusjoner

2 270 700

1 526 700

514 000

230 000

-

Høyesterett

108 747

108 747

-

-

-

Utenriksdepartementet

36 911 096

8 105 666

79 378

27 410 692

1 315 360

Kunnskapsdepartementet

57 978 610

5 267 701

28 049

52 682 860

-

Kulturdepartementet

13 524 368

1 952 463

31 490

11 540 415

-

Justis- og beredskapsdepartementet

60 799 835

36 436 316

2 719 272

21 644 247

-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

187 536 416

5 517 679

2 824 054

179 194 683

-

Arbeids- og sosialdepartementet

36 774 858

19 052 148

665 130

12 557 580

4 500 000

Helse- og omsorgsdepartementet

158 384 010

5 216 018

25 961

153 142 031

-

Barne- og likestillingsdepartementet

28 311 718

8 771 022

7 639

19 533 057

-

Nærings- og fiskeridepartementet

11 802 229

4 161 158

1 274 400

6 122 671

244 000

Landbruks- og matdepartementet

17 994 766

1 776 682

3 992

16 214 092

-

Samferdselsdepartementet

66 830 100

15 268 700

17 112 100

34 449 300

-

Klima- og miljødepartementet

9 622 252

2 773 450

596 108

6 252 694

-

Finansdepartementet

113 972 500

15 502 300

307 300

34 836 100

63 326 800

Forsvarsdepartementet

50 948 190

34 807 502

15 475 484

665 204

-

Olje- og energidepartementet

13 149 959

1 661 059

17 000

5 039 900

6 432 000

Ymse utgifter

4 950 000

4 950 000

-

-

-

Statsbankene

111 469 378

736 567

68 560

14 345 068

96 319 183

Statlig petroleumsvirksomhet

25 500 000

-

25 500 000

-

-

Statens forretningsdrift

3 421 250

-245 336

3 666 586

-

-

Folketrygden

460 309 826

-

-

460 309 826

-

Statens pensjonsfond utland

138 271 000

-

-

138 271 000

-

Sum utgifter

1 611 494 577

173 772 151

70 916 503

1 194 668 580

172 137 343

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

860 992 966

318 858 140

1 179 851 106

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

979 047 408

460 309 826

1 439 357 234

Driftsutgifter

173 772 151

-

173 772 151

Nybygg anlegg mv.

70 916 503

-

70 916 503

Overføringer til andre

596 087 754

460 309 826

1 056 397 580

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

138 271 000

-

138 271 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-118 054 442

-141 451 686

-259 506 128

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

259 506 128

-

259 506 128

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

141 451 686

-141 451 686

-

i 1000 kroner

Inntekter

Samlede inntekter

Drifts- inntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake- betalinger mv.

Skatt på formue og inntekt

239 790 000

-

-

239 790 000

-

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

316 600 000

-

-

316 600 000

-

Tollinntekter

3 340 000

-

-

3 340 000

-

Merverdiavgift

270 300 000

-

-

270 300 000

-

Avgifter på alkohol

13 500 000

-

-

13 500 000

-

Avgifter på tobakk

7 300 000

-

-

7 300 000

-

Avgifter på motorvogner

28 405 000

-

-

28 405 000

-

Andre avgifter

55 874 535

-

-

55 874 535

-

Sum skatter og avgifter

935 109 535

-

-

935 109 535

-

Renter av statens forretningsdrift

89 184

-

-

89 184

-

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 439 834

200

2 422 134

17 500

-

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 529 018

200

2 422 134

106 684

-

Renter fra statsbankene

8 685 910

-

-

8 685 910

-

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 136 360

-

-

3 136 360

-

Utbytte ekskl. Statoil

14 100 902

-

-

14 100 902

-

Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Statoil)

25 923 172

-

-

25 923 172

-

Inntekter under departementene

34 818 381

18 571 989

381 157

15 865 235

-

Overføring fra Norges Bank

17 700 000

-

-

17 700 000

-

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

-

-

-

-

-

Sum andre inntekter

52 518 381

18 571 989

381 157

33 565 235

-

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

95 500 000

66 400 000

25 400 000

3 700 000

-

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

59 203 000

-

-

59 203 000

-

Aksjeutbytte fra Statoil

9 068 000

-

-

9 068 000

-

Sum petroleumsinntekter

163 771 000

66 400 000

25 400 000

71 971 000

-

Tilbakebetalinger

115 367 483

-

-

-

115 367 483

Statens pensjonsfond utland

259 506 128

-

-

259 506 128

-

Sum inntekter

1 554 724 717

84 972 189

28 203 291

1 326 181 754

115 367 483

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Lånetransaksjoner:

6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

172 137 343

-

172 137 343

Utlån til statsbanker

96 319 183

-

96 319 183

Gjeldsavdrag

63 207 000

-

63 207 000

Andre utlån, aksjetegning mv.

12 611 160

-

12 611 160

7. Tilbakebetalinger mv.

115 367 483

-

115 367 483

8. Utlån mv. (netto) (6 - 7)

56 769 860

-

56 769 860

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8 - 5)

-84 681 826

141 451 686

56 769 860

Til toppen
Til dokumentets forside