Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

5 Underliggande verksemder o.a.

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a.

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a.

Verksemder o.a. som er markert med grå farge, er styrte av Utdanningsdirektoratet.

Verksemder underlagde Kunnskapsdepartementet

Forklaringar og forkortingar:

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK)

Kompetanse Noreg (tidlegare Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)

Administrasjons- og økonomiavdelinga (AØ)

 • Met: Meteorologisk institutt

 • NUPI: Norsk utanrikspolitisk institutt

Barnehageavdelinga (BA) / Opplæringsavdelinga (OA)

Avdelingane er førte opp samla i tabellen, da dei samarbeider tett i etatsstyringa.

 • FUG: Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • FUB: Foreldreutvalet for barnehagar

Foreldreutvala er førte opp samla i tabellen, da dei har felles sekretariat og mottar eit felles tildelingsbrev

 • Vea: Noregs grøne fagskole

 • Udir: Utdanningsdirektoratet

 • Statped: Det statlege spesialpedagogiske støttesystemet

 • Senter for IKT i utdanninga

Nasjonale senter:

Dei nasjonale sentera er organiserte som såkalla § 1-4.4-institusjonar: einingar for drift av nasjonale fellesoppgåver som er organiserte etter § 1-4 fjerde ledd i lov om universiteter og høyskoler. Organiseringa inneber at einingane har status som forvaltningsorgan med særskilde fullmakter, og ligg til ein høgre utdanningsinstitusjon, utan at institusjonens eigne styringsorgan har ansvaret for den faglege verksemda.

 • NAFO – Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring – HiOA

 • Folkehelsesenteret – Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet – HiB

 • Framandspråksenteret – Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa – HiØ

 • KKS – Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa – UiN

 • Lesesenteret – Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking – UiS

 • Læringsmiljøsenteret – Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking – UiS

 • Matematikksenteret – Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa – NTNU

 • Naturfagsenteret – Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa – UiO

 • Nynorsksenteret – Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa – HiVolda

 • Skrivesenteret – Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking – NTNU

Samiske skolar:

 • Samisk vidaregåande skole og reindriftsskole

 • Samisk vidaregåande skole, Karasjok

 • Sameskolen i Midt-Noreg

 • URLU: Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning

 • SRY: Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Faglege råd for yrkesutdanninga:

 • Fagleg råd for bygg- og anleggsteknikk

 • Fagleg råd for design og handverk

 • Fagleg råd for restaurant- og matfag

 • Fagleg råd for helse- og oppvekstfag

 • Fagleg råd for service og samferdsel

 • Fagleg råd for elektrofag

 • Fagleg råd for teknikk og industriell produksjon

 • Fagleg råd for medium og kommunikasjon

 • Fagleg råd for naturbruk

Universitets- og høgskoleavdelinga (UH)

 • NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 • SIU: Senter for internasjonalisering av utdanning

§ 1-4.4-institusjonar:

 • Artsdatabanken – NTNU

 • BIBSYS – NTNU

 • Verksemd slått saman av Current Research Information System In Norway (CRIStin) og Felles studieadministrativt tenestesenter (FSAT) – UiO

 • Nasjonalt senter for realfagsrekruttering – NTNU

 • Noregsuniversitetet – UiT

 • Program for kunstnarleg utviklingsarbeid – KHiB

Forskingsavdelinga (FO)

 • NFR: Noregs forskingsråd

 • FEK: Dei nasjonale forskingsetiske komitéane

Heileigde aksjeselskap

 • NSD: Norsk senter for forskningsdata

 • UNIS: Universitetssenteret på Svalbard

 • CESSDA: Consortium of European Social Science Data Archives

 • UNINETT

 • Simula Research Laboratory

Anna

 • KFU: Kunnskapssenter for utdanning

Til toppen
Til forsida av dokumentet