Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

4 Omtale av ledernes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak

Den Norske Opera & Ballett AS – administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø

Årslønn

Kr 1 974 000

Lønn i oppsigelsestiden / etterlønn

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver gjelder seks måneders oppsigelsestid. I tillegg har administrerende direktør rett til etterlønn i seks måneder etter utløpet av oppsigelsestiden som kompensasjon (gjelder kun oppsigelse fra arbeidsgiver). Lønn eller vederlag fra annen arbeids- eller oppdragsgiver opptjent i den perioden etterlønnen utbetales, kommer til fradrag i etterlønnen krone for krone.

Spesielle vilkår

Arbeidsgiver dekker bredbåndsabonnement, mobiltelefon og avis. Administrerende direktør har en individuell uføreforsikring som gir dekning på 66 pst. av lønn.

Pensjon

Administrerende direktør omfattes av de til enhver tid gjeldende pensjons- og forsikringsordninger for ansatte i DNO&B.

Nationaltheatret AS – teatersjef Hanne Tømta

Årslønn

Kr 1 312 000

Inkluderer arbeid som instruktør for oppsetninger ved eget teater.

Lønn i oppsigelsestiden

Teatersjef har rett til maksimalt 24 måneders ventelønn ved fratredelse i 2020. Ventelønn avkortes ved overgang til annet lønnet arbeid. Ventelønn utbetales ikke hvis avgangen skyldes forhold som teatersjefen selv er ansvarlig for.

Spesielle vilkår

Arbeidsgiver dekker bredbåndsabonnement, mobiltelefon og avis.

Pensjon

Pensjonsordning som for øvrige ansatte.

Norsk Tipping AS – administrerende direktør Torbjørn Almlid

Årslønn

Kr 2 549 000

Lønn i oppsigelsestiden

Ved ufrivillig fratredelse skal det gis et sluttvederlag på inntil tolv månedslønner dersom ikke annet avtales særskilt i forbindelse med fratredelse.

Pensjon

Administrerende direktør har inngått avtale om pensjon av sluttlønn for inntil 20G fra fylte 60 år. Ytelsen varierer fra 66 til 70 pst. avhengig av alder ved uttak av pensjonen.

NRK AS – kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Årslønn

Kr 2 991 337

Lønn i oppsigelsestiden

Ved fratredelse ved åremålsperiodens slutt er det avtalt tre måneder med etterlønn.

Ved fratredelse før åremålsperiodens slutt er det avtalt lønn i oppsigelsestiden på seks måneder.

Pensjon

Kringkastingssjefen omfattes av NRKs kollektive pensjonsforsikringsordninger. Det er innbetalt 107 057 kroner i pensjonspremie til selskapets kollektive pensjonsordning i 2015. I tillegg har Eriksen en pensjonsavtale der det årlig avsettes et beløp som tilsvarer 25 pst. av lønn over 12G.

Til dokumentets forside