Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5651, 5652

Til innhaldsliste

Forslag

Under Landbruks- og matdepartementet blir i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 1100–1161, 4100–4162, 5576, 5651, 5652

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet

01

Driftsutgifter

146 206 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

964 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, kan overførast, kan nyttast under post 50

2 660 000

50

Større utstyrskjøp og vedlikehald – forvaltningsorgan med særskilde fullmakter

287 000

150 117 000

Sum Administrasjon m.m.

150 117 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

92 507 000

92 507 000

1115

Mattilsynet

01

Driftsutgifter

1 179 537 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 327 000

71

Tilskott til erstatningar, overslagsløyving

4 200 000

1 197 064 000

Sum Matpolitikk

1 289 571 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

222 870 000

222 870 000

1137

Forsking og innovasjon

50

Forskingsaktivitet, Noregs forskingsråd

263 583 000

51

Basisløyvingar m.m., Noregs forskingsråd

186 559 000

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 256 000

53

Omstillingsmidlar instituttsektoren mv.

3 553 000

458 951 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

681 821 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjonar m.m.

70

Støtte til organisasjonar, kan overførast

32 109 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjonar og prosessar, kan overførast

4 291 000

36 400 000

1139

Genressursar, miljø- og ressursregistreringar

71

Tilskott til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overførast

22 519 000

22 519 000

1142

Landbruksdirektoratet

01

Driftsutgifter

220 147 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

1 876 000

50

Arealressurskart

7 616 000

60

Tilskott til veterinærdekning

138 846 000

70

Tilskott til fjellstover

797 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overførast

9 519 000

72

Erstatningar, overslagsløyving

302 000

73

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving

45 610 000

74

Kompensasjon til dyreeigarar som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overførast

2 500 000

428 213 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overførast

4 118 000

4 118 000

1148

Naturskade – erstatningar

22

Naturskade, administrasjon, kan overførast

6 544 000

71

Naturskade, erstatningar, overslagsløyving

182 200 000

188 744 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskott til Utviklingsfondet for skogbruket

3 678 000

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overførast

43 675 000

73

Tilskott til skog-, klima- og energitiltak, kan overførast

41 664 000

74

Tiltak for industriell bruk av biomasse, kan overførast

2 742 000

91 759 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

12 500 000

50

Fondsavsetningar

1 203 053 000

70

Marknadsregulering, kan overførast

291 600 000

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving

43 000 000

73

Pristilskott, overslagsløyving

2 870 180 000

74

Direkte tilskott, kan overførast

8 139 710 000

77

Utviklingstiltak, kan overførast

246 880 000

78

Velferdsordningar, kan overførast

1 582 454 000

14 389 377 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet

35 600 000

72

Tilskott til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkande og direkte tilskott, kan overførast

68 700 000

79

Velferdsordningar, kan overførast

2 600 000

113 000 000

1161

Myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver på statsgrunn

70

Tilskott til Statskog SFs myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver

14 243 000

75

Tilskott til oppsyn i statsalmenningar

10 176 000

24 419 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

15 298 549 000

Sum departementets utgifter

17 420 058 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

4100

Landbruks- og matdepartementet

01

Refusjonar m.m.

115 000

30

Husleige

887 000

1 002 000

Sum Administrasjon m.m.

1 002 000

Matpolitikk

4115

Mattilsynet

01

Gebyr m.m.

157 210 000

02

Driftsinntekter og refusjonar mv.

5 629 000

162 839 000

Sum Matpolitikk

162 839 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleige, Norsk institutt for bioøkonomi

19 775 000

19 775 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

19 775 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

4142

Landbruksdirektoratet

01

Driftsinntekter, refusjonar m.m.

40 649 000

40 649 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap

90

Avdrag på lån

10 000 000

10 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000 000

125 000 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

175 649 000

Forretningsdrift

5651

Aksjar i selskap under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5 000 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

4 500 000

85

Utbytte

20 000 000

24 500 000

Sum Forretningsdrift

29 500 000

Sum departementets inntekter

388 765 000

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 1100, post 01

  kap. 4100, post 01

  kap. 1115, post 01

  kap. 4115, post 02

  kap. 1142, post 01

  kap. 4142, post 01

  Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal også dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og får difor også verknad for kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettordninga for meirverdiavgift.

  Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir teke med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 2. overskride løyvinga under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehald, med eit beløp som svarer til meirinntektene frå sal av eigedom. Unytta meirinntekter frå sal av eigedom kan reknast med ved utrekning av overførbart beløp under løyvinga.

III

Forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 01 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i samanheng med forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

IV

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 kan gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar

63,9 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Sal av fast eigedom

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 kan selje innkjøpt og opphavleg statseigedom for inntil 25 mill. kroner.

VI

Sal av aksjar og andelar

Stortinget samtykkjer i at Norsk institutt for bioøkonomi i 2016 kan selje aksjar og andelar i følgjande selskap, og nytte inntektane frå salet:

 1. Gladmat AS

 2. Vågønes Barnehage AS

 3. Dimensions Agri Technologies AS

 4. Svanvik Næringsbygg AS

 5. Kapp Næringshage AS

 6. Oi! Trøndersk mat og drikke AS

 7. Kulturlandskapssenteret i Telemark AS

 8. Nortura SA

 9. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling SA

 10. Sognefrukt SA

 11. Vestskog SA

 12. Felleskjøpet Agri SA

VII

Fullmakt til nedsal i Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 gjennom sal av aksjar eller gjennom andre transaksjonar kan redusere eller avvikle eigarskapen i Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS.

Til toppen
Til forsida av dokumentet