Prop. 1 S Tillegg 3 (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 Endring av Prop. 1 S (2014–2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen fremmes tilleggsforslag til Prop. 1 S (2014–2015) Statsbudsjettet 2015. Proposisjonen omfatter en oppsummering av forslag om bevilgningsendringer som er fremmet i tilleggsnummer til Prop. 1 S (2014–2015) tidligere i høst, og forslag til endring i bevilgningene under kap. 228 Tilskudd til private skoler mv. og kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Forslagene innebærer at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5800 Statens pensjonsfond utland, er uendret fra Gul bok 2015.

Det er ikke fremmet forslag om endringer i lånetransaksjoner. Brutto finansieringsbehov, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5999 Statslånemidler, er således uendret fra Gul bok 2015.

Til toppen
Til dokumentets forside