Prop. 101 L (2016–2017)

Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). I proposisjonen foreslår departementet at barn født i november skal få rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.

Proposisjonen inneholder også forslag om å gi departementet hjemmel til å gi ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon. I tillegg foreslår departementet enkelte rettstekniske og språklige endringer i barnehageloven kapittel V Personalet. Departementet foreslår videre å oppdatere bestemmelsen om statlig tilsyn slik at fylkesmannen får hjemmel til å føre tilsyn med kommunepliktene i barnehageloven kapittel V A Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.

1.1 Høring om rett til barnehageplass for barn født i november

Høringsbrev med forslag om rett til barnehageplass for barn født i november ble sendt på offentlig høring 30. januar 2017 med frist for uttalelser 27. februar 2017. Departementet mottok 83 høringssvar innen fristen.

Høringsnotatet med forslag til lovendringer ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeidstilsynet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregisteret

 • Datatilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnskolen

 • Forskningsrådet

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Husbanken

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kompetanse Norge

 • Konkurransetilsynet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Riksrevisjonen

 • Sámediggi/Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Språkrådet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statped

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

 • Høgskoler

 • Samisk Høgskole – Sámi allaskuvla

 • Universitetene

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Akademikerne

 • Alle landets private barnehager

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Atferdssenteret

 • Delta

 • Dysleksi Norge

 • Espira

 • Fafo

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Handikappede barns foreldreforening

 • Humanetisk forbund

 • Innvandrernes landsorganisasjon

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Kanvas

 • Kirkelig pedagogisk senter

 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

 • Kristent Pedagogisk Forum

 • KS

 • Kvinnefronten

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Lederne

 • Likestillingssenteret

 • Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

 • Læringsverkstedet

 • Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa

 • Nsjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

 • Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

 • Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen

 • Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges Døveforbund

 • Norges handikapforbund

 • Norges idrettsforbund

 • Norges kvinne- og famileforbund

 • Norges Montessoriforbund

 • Norsk forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

 • Norsk innvandrerforum

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Norsk senter for barneforskning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk studentorganisasjon (NSO)

 • Norske Kveners Forbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Private barnehager i Asker (PIA)

 • Private barnehagers landsforbund

 • REFORM- ressurssenter for menn

 • Regelrådet

 • Røde Kors

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Senter for IKT i utdanningen

 • Senter for samisk i opplæringa

 • Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker

 • Skolelederforbundet

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • Steinerbarnehagene Norge

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)

 • Trygge barnehager

 • Tvillingforeldreforeningen

 • Unge funksjonshemmede

 • UNICEF Norge

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning

 • Virke

 • YS

Følgende instanser hadde merknader til forslaget:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Statistisk sentralbyrå

 • Asker kommune

 • Bergen kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Hå kommune

 • Kvalsund kommune

 • Melhus kommune

 • Molde kommune

 • Oslo kommune

 • Randaberg kommune

 • Rælingen kommune

 • Skien kommune

 • Smøla kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Akasia barnehage

 • Anne Katrine Gamre

 • Anonym

 • Anonym

 • Anonym

 • Anonym

 • Anonym

 • Anonym

 • Anonym

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Berit Øverland

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Fjære barnehage AS

 • Huskestua barnehage

 • Hyllestad barnehage

 • KS

 • Lampeland barnehage

 • Luna familiebarnehage

 • Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

 • Læringsverkstedet

 • Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk

 • Norlandia Barnehagene

 • Private barnehagers landsforbund

 • Reform – ressurssenter for menn

 • Slinningen Barnehage SA

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsforbundet Harstad

 • Utdanningsforbundet Tønsberg

Følgende instanser uttalte at de støttet høringsforslaget og hadde ikke ytterligere merknader til forslaget:

 • Tønsberg kommune

 • Trollstua Barnehage Boen AS

Følgende instanser uttalte at de ikke ville gi uttalelse i saken, eller at de ikke hadde merknader til forslaget:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Folkehelseinstituttet

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Helsedirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Statens jernbarnetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Bodø kommune

 • Fet kommune

 • Gol kommune

 • Horten kommune

 • Larvik kommune

 • Leirfjord kommune

 • Nes kommune

 • Tinn kommune

 • Vefsn kommune

 • Anonym

 • Bjerkaker barnehage

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Klaras Familiebarnehage

 • Kvam barnehage

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Organisasjonen for private barnehager i Larvik

 • Regelrådet

 • Skrapeklev barnehage

 • SU Solhaugen barnehage

 • Ørneveien Naturbarnehage

1.2 Høring om hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon og oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn

Høringsbrev med forslag til endringer i barnehageloven om hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon og oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn ble sendt på offentlig høring 4. januar 2017 med frist for uttalelser 24. februar 2017. Departementet mottok 54 høringssvar innen fristen.

Høringsnotatet med forslag til lovendringer ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeidstilsynet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregisteret

 • Datatilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnskolen

 • Forskningsrådet

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Husbanken

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kompetanse Norge

 • Konkurransetilsynet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Riksrevisjonen

 • Sámediggi/Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Språkrådet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statped

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

 • Høgskoler

 • Samisk Høgskole – Sámi allaskuvla

 • Universitetene

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Akademikerne

 • Alle landets private barnehager

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Atferdssenteret

 • Delta

 • Dysleksi Norge

 • Espira

 • Fafo

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Handikappede barns foreldreforening

 • Humanetisk forbund

 • Innvandrernes landsorganisasjon

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Kanvas

 • Kirkelig pedagogisk senter

 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

 • Kristent Pedagogisk Forum

 • KS

 • Kvinnefronten

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Lederne

 • Likestillingssenteret

 • Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

 • Læringsverkstedet

 • Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa

 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

 • Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

 • Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen

 • Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges Døveforbund

 • Norges handikapforbund

 • Norges idrettsforbund

 • Norges kvinne- og famileforbund

 • Norges Montessoriforbund

 • Norsk forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

 • Norsk innvandrerforum

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Norsk senter for barneforskning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk studentorganisasjon (NSO)

 • Norske Kveners Forbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Private barnehager i Asker (PIA)

 • Private barnehagers landsforbund

 • Reform – ressurssenter for menn

 • Regelrådet

 • Røde Kors

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Senter for IKT i utdanningen

 • Senter for samisk i opplæringa

 • Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker

 • Skolelederforbundet

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • Steinerbarnehagene Norge

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)

 • Trygge barnehager

 • Tvillingforeldreforeningen

 • Unge funksjonshemmede

 • UNICEF Norge

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Vappusbarnehagene

 • Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning

 • Virke

 • YS

Følgende instanser hadde merknader til forslagene:

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Sámediggi/Sametinget

 • Statistisk sentralbyrå

 • Bjerkheim kommune

 • Horten kommune

 • Høgskolen i Volda

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Akasia Barnehage AS

 • Fagforbundet

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Eide Consult

 • Handikappede Barns Foreldreforening

 • Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Utdanningsforbundet

Følgende instanser uttalte at de støttet høringsforslaget og hadde ikke ytterligere merknader til forslaget:

 • Gjedrum kommune

 • Leirfjord kommune

 • Re kommune

 • Rælingen kommune

 • Sandøy kommune

 • Skien kommune

 • Ullensaker kommune

Følgende instanser uttalte at de ikke ville gi uttalelse i saken, eller at de ikke hadde merknader til forslagene:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Folkehelseinstituttet

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Norges vassdrag- og energidirektorat

 • Alta kommune

 • Bodø kommune

 • Fauske kommune

 • Gol kommune

 • Larvik kommune

 • Nes kommune

 • Tinn kommune

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Eventyrhagen

 • Kopervik Menighetsbarnehage AS

 • Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk

 • Organisasjonen for private barnehager i Larvik

 • Regelrådet

 • Ryvingen barnehage

 • Slinningen Barnehage SA

 • Stiftelsen Norheim Barnehage

 • Sørholtet barnehage

Til toppen
Til dokumentets forside