Prop. 101 S (2017–2018)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klima-kvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Klima- og miljødepartementet har sammen med representanter fra Island og Liechtenstein fremforhandlet to tilknytningsavtaler med Kommisjonen om at EFTA-statene skal bli parter i to avtaler mellom Kommisjonen og EUs medlemsstater om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer for auksjonering av klimakvoter og felles auksjonsovervåker (såkalte Joint Procurement Agreements, JPA-avtaler). Det er også utarbeidet utkast til en EØS-komitébeslutning om tilpasninger i EØS-avtalens vedlegg XX, pkt. 21a1a til kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter (auksjonsforordningen), som tilrettelegger for at EFTA-statene kan bli parter i de to innkjøpsavtalene og delta i ordningene.

Deltakelse i EØS-komitébeslutningen og inngåelse av de to tilknytningsavtalene antas å være en sak av særlig stor viktighet. Stortinget må derfor gi sitt samtykke i henhold til Grunnloven § 26 annet ledd.

Utkast til EØS-komitébeslutning og tilknytningsavtaler er til behandling i EUs organer og i de to andre EFTA-statene. For at Norge ikke skal forsinke ikrafttredelsen av EØS-komitébeslutningen og avtalene, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før beslutningen er fattet i EØS-komiteen og avtalene undertegnet. Det er ikke ventet at det vil bli vesentlige endringer i den endelige beslutningen i EØS-komiteen eller avtalene. Dersom den endelige EØS-komitébeslutningen eller avtalene skulle avvike vesentlig fra utkastene som er lagt frem i denne proposisjonen, vil saken bli lagt frem for Stortinget på nytt.

I tillegg til å tilrettelegge for at EFTA-statene kan bli parter i de to innkjøpsavtalene, omfatter utkastet til EØS-komitébeslutning innlemmelse av kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1902 om endring av auksjonsforordningen. Denne rettsakten innebærer en teknisk gjennomføring av europaparlamentets- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 om markedsstabilitetsreserven, og handler om valg av auksjonsplattform for Storbritannia. Rettsakten medfører ingen rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Utkast til EØS-komitébeslutning i engelsk originaltekst og uoffisiell norsk oversettelse samt tilknytningsavtalene og innkjøpsavtalene i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk, følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til dokumentets forside