Prop. 115 S (2016–2017)

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I henhold til EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU med to års mellomrom gjennomgå vilkårene for handelen med basis landbruksvarer (melk, kjøtt, grønnsaker m.v.) med sikte på en gradvis liberalisering. Forhandlingene skal i henhold til artikkel 19 skje innenfor rammen av partenes respektive landbrukspolitikk, og videre reduksjoner av handelshindringer skal skje på gjensidig fordelaktig basis.

Norge og EU har tidligere inngått to avtaler om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Den første avtalen ble inngått med virkning fra 1. juli 2003, jf. St.prp. nr. 71 (2002–2003) og den andre med virkning fra 1. januar 2012, jf. Prop. 62 S (2010–2011).

I EØS-rådsmøtet 21. mai 2013 ble det konkludert med at «EØS-rådet så fram til den kommende gjennomgangen i 2013/2014 av vilkårene for handel med landbruksvarer mellom Norge og EU, med mål om å starte forhandlinger om en ny avtale innenfor rammen av artikkel 19».

Nye forhandlinger etter EØS-avtalens artikkel 19 mellom Norge og EU ble innledet i juni 2014.

Norge og Kommisjonen kom til enighet om en avtale den 5. april 2017. Avtalen vil senere bli godkjent i EU ved kommisjonsbeslutning og rådsbeslutning. Avtalen vil bli forelagt Europaparlamentet til godkjenning.

Artikkel 19-avtalen vil på denne bakgrunn trolig ikke iverksettes før tidligst fra 1. januar 2019. Etter forrige avtaleinngåelse brukte EU-siden 23 måneder på å ratifisere.

Dersom avtalen skulle tre i kraft før utgangen av et kalenderår, legges det til grunn at nye tollkvoter som følge av avtalen, skal fordeles på pro rata-basis fra ikrafttredelsestidspunktet.

Avtalen antas å være en sak av særlig stor viktighet, slik at Stortingets samtykke til inngåelse er nødvendig i medhold av Grl. § 26, annet ledd.

Avtalen er foreslått inngått ved brevveksling.

Avtalen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til proposisjonen.