Prop. 115 S (2016–2017)

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Til innholdsfortegnelse

5 Forholdet til norsk rett

Avtalen vil kreve endringer i «Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer» fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. oktober 2008, sist endret 20. mars 2015.